Kolędowa wizyta duszpasterska. Aspekt prawno-pastoralny


Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest wizycie duszpasterskiej rodzin aspekcie prawno-pastoralnym. Wizyta ta jest ważnym i sprawdzonym sposobem poznania wiernych przez duszpasterzy. W pierwszej części artykułu  przedstawiono wizytę duszpasterską jako instytucję kanoniczną. W drugiej części ukazano podmiot i adresatów tych odwiedzin. Część trzecia, czwarta i piąta traktuje o przygotowaniu, przebiegu i zakończeniu wizytacji rodzin


Słowa kluczowe

wizyta duszpasterska rodzin; proboszcz; wierni; parafia; synod

„Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego. Instrukcja o wizycie duszpasterskiej, Płock 2015.

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Romae 1951.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia „Christus Dominus”. 28.10.1965, „Acta Apostolicae Sedis” 58(1966) 673-701.

Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Ko¬ściele „Christus Dominus”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 236-258.

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de Presbyterorum ministerio et vita „Presbyterorum Ordinis”. 7.12.1965, „Acta Apostolicae Sedis”, 58(1966) 991-1024.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów „Presbyterorum ordinis”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 478-508.

Congregaticio pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi. 22.02.2004, Città del Vaticano 2004.

Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”, Kielce 2005.

Congregatio pro Clericis et aliae, Instructio „De quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem ‹‹Ecclesiae de mysterio››”. 15.08.1997, „Acta Apostolicae Sedis” 89(1997) 852-877.
Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 19(1998), nr 12, s. 30-40.

Congregatio pro Clericis, Directtorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium „Diaconatus originem”. 22.02.1998, „Acta Apostolicae Sedis” 90(1998) 879-927.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych „Diaconatus originem”, Watykan 1998.

Congregazione per il Clero, Istruzione „Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale”. 4.08.2002, Bologna 2002.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja „Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej”, Poznań 2002.

Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocławek 1994.

I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000.

I Synod Diecezji Drohiczyńskiej. Statuty. Dokumenty wykonawcze, Drohiczyn 1997.

I Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999, Ełk 1999.

I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1986-1990, Koszalin 1990.

I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012). Duszpasterze nauczycielami wiary, t. 1, Legnica 2012.

I Synod Diecezji Łomżyńskiej, Łomża 2005.

I Synod Diecezji Łowickiej 1995-1999, Łowicz–Ząbki 1999.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.

II Synod Archidzieczji Katowickiej. Akty wykonawcze, „Wiadomości Archidiecezjalne. Organ urzędowy Archidiecezji Katowickiej” 84(2016), Suplement 2016.

III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji Millenium jej powstania, Gniezno 2001.

III Synod Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 1999.

III Synod Gdański. Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia, t. 1. Statuty, Gdańsk 2001.

IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej. Ad imaginem ecclesiae universalis, Tarnów 1990.

LXIX Synod Archidiecezji Poznańskiej (2004-2008), t. 2. Statuty, Poznań 2008.

Paulus PP. VI, Adhortatio Apostolica De evangelizatione in mundo huis temporis „Evangelii nuntiandi”. 8.12.1975, „Acta Apostolicae Sedis” 68(1976) 5-76.

Paweł VI, Adhortacja apostolska O ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi”. 8.12.1975, „Chrześcijanin w świecie” 1976, s. 20-56.

Paulus PP. VI, Litterae encyclicae „Ecclesiam suam”. 6.08.1964, „Acta Apostolicae Sedis” 56(1964) 609-659.

Paweł VI, Encyklika „Ecclesiam suam”, [proszę o weryfikację tytułu czy tak brzmi w tej publikacji] [w:] Jan XXIII – Paweł VI – Jan Paweł II, Encykliki, Warszawa 1981, s. 159-225.

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007-2009. Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego, Kalisz 2009.

Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Statuty i aneksy, Opole 2005.

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004, Rzeszów 2004.

Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej. Instrukcja o współpracy duszpasterzy parafii nowo powstałej z duszpasterzami parafii macierzystych, Warszawa 2000.

Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, Zamość 2001.

Prymas Polski, Instrukcja w sprawie, wizytacji duszpasterskiej parafii przez proboszcza (11 grudnia 1963), [w:] T. Pieronek (red.), Prawodawstwo Kościoła w Polsce 1961-1970. Ustawodawstwo diecezjalne, t. 2, z. 4, Warszawa 1974.

Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej, Pelplin 2001.

Statuty Synodu Diecezjalnego odbytego we Włocławku w dniach 6-9 listopada 1967 r., Załącznik nr 5. Instrukcja o kolędzie duszpasterskiej, [w:] T. Pieronek (red.), Prawodawstwo Kościoła w Polsce 1961-1970. Ustawodawstwo diecezjalne, t. 2, z. 4, Warszawa 1974, s. 255-256.

Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995.

Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego. Instrukcja o wizycie duszpasterskiej, Toruń 2011.

Ustawa Synodalna Diecezji Radomskiej promulgowana przez Biskupa Radomskiego Edwarda Materskiego 5 kwietnia 1997 roku w Radomiu na I Synodzie Diecezji Radomskiej, Radom 1999.

„Wsłuchani w Ducha”. Uchwały II Synodu Archidzieczji Katowickiej, Katowice 2016.

Literatura
Coccopalmerio F., De paroecia, Roma 1991.

Coccopalmerio F., Il concetto di parrocchia nel CIC 1983, [w:] S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2013, s. 7-37.

Coccopalmerio F., Parroquia, [w:] J. Otaduy, A.Viana, J. Sedano (oprac.) Diccionario General de Derecho Canónico, t. 5, Pamplona 2012, s. 907-916.

Marzoa A., J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, t. 2, cz. 2, Pamplona 2002.

Gałkowski T., Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie, „Prawo Kanoniczne” 2004, nr 3/4, s. 39-65.

Gherri P., Párroco, [w:] J. Otaduy, A.Viana, J. Sedano (oprac.), Diccionario General de Derecho Canónico, t. 5, Pamplona 2012, s. 901-907.

Janowski P., Kolęda, [w:] B. Migut (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 11, Lublin 2002, k. 348-349.

Kałwa P., Powstanie i rozwój polskiej kolędy jako daniny kościelnej: studjum prawnohistoryczne, Lwów1933.

Kamiński R., Kolęda, [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, s. 384-388.

Lange J., Ehe und Familienpastoral heute. Situationsanalyse, Impulse, Konzepte, Freiburg–Basel–Wien 1977.

Leszczyński J., Obowiązek prawny, [w:] B. Hołyst (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Warszawa–Białystok 2000, s. 528.

Małysiak A., Odwiedziny kolędowe w parafii wielkomiejskiej, „Homo Dei” 1971, nr 1, s. 44-50.

Mariański J., Struktura wykształcenia a dynamika i kierunki przemian religijności wiejskiej, „Studia Płockie” 1980, s. 279-308.

Morgante M., La parrocchia nel Códice di Diritto Canónico, Torino 1985.

Nitkiewicz K., Proboszcz terytorialny i proboszcz personalny, [w:] S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2013, s. 59-76.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 1986.

Petrani A., Zwyczaj w polskim prawie kościelnym, „Prawo Kanoniczne” 1958, nr 1/2, s. 327-342.

Potocki A., Odwiedziny kolędowe jako forma duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych i rozbitych, „Homo Dei” 1990, nr 1/2, s. 252-262.

Pyter M., Nurt historycznoprawny w kanonistyce polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Lublin 2006.

Sztafrowski E., Pozycja proboszcza w prawie kodeksowym, „Prawo Kanoniczne” 1992, nr 1/2, s. 35-69.

Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna. Teologia pastoralna szczegółowa, t. 1, Lublin 2000.

Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna. Teologia pastoralna szczegółowa, t. 2, Lublin 2002.

Trevisan G., Gli uffici di parroco, amministratore parrocchiale, vicario parrocchiale. Alcune indicazioni concrete, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 2011, nr 1, s. 96-108.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-10


Adamczyk, J. (2018). Kolędowa wizyta duszpasterska. Aspekt prawno-pastoralny. Studia Prawnicze KUL, (1), 7-36. https://doi.org/10.31743/sp.290

Jerzy Adamczyk  ksjerzyad@wp.pl
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access