Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie HIV i AIDS


Abstrakt

Przedstawiona krótka analiza regulacji związanej z odpowiedzialnością karną za narażenie na zarażenie wirusem HIV i chorobą AIDS pozwala stanąć na stanowisku, iż zamiast skupiać się na karaniu i tak „ukaranego” już nosicielstwem wirusa HIV sprawcy przestępstwa z art. 161 §1 k.k. należałoby raczej zastanowić się nad rozwiązaniami, które uniemożliwiałyby przenoszenie się w większości przypadków śmiertelnego wirusa.


Słowa kluczowe

zakażenie; zarażenie; AIDS; HIV

Derlatka M., Zasadność kryminalizacji narażenia na zarażenie wirusem HIV, „Palestra” 2013, nr 7–8

Michalski B., Komentarz do art. 161 Kodeksu karnego, [w:] A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221, t. 1, Warszawa 2006

Porta M., A Dictionary of Epidemiology, Oxford 2008

Rosińska M., Epidemiologia HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się, [w:] J. Cianciara, J. Juszczyk, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Lublin 2007

Skrzydło W., Komentarz do art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex/el (dostęp: 1.09.2017 r.)

Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1988

Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980

http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63436,Narazenie-na-chorobe-wywolana-wirusem-HIV-zakazna-lub-weneryczna-art-161.html (dostęp: 1.09.2017 r.)

http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki (dostęp: 1.09.2017 r.) wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld (dostęp: 1.09.2017 r.)
Pobierz

Opublikowane : 2017-09-30


Bartnik, M. (2017). Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie HIV i AIDS. Studia Prawnicze KUL, (3), 7-15. https://doi.org/10.31743/sp.3293

Monika Bartnik  m.bartnik@ajd.czest.pl
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access