Realizacja szczepień ochronnych – implikacje prawne


Abstrakt

Artykuł prezentuje przegląd wybranych rozwiązań prawnych w obszarze szczepień ochronnych, uznanych za istotny element zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób poddawanych szczepieniu, jak i całej populacji. Analiza obowiązującego ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego, kwalifikowanego w ramach prawa medycznego, poparta jest dostępnymi danymi statystycznymi i obserwacjami praktycznymi, płynącymi z doświadczenia zawodowego autora. Prezentowane zagadnienia ujmowane są z perspektywy pacjenta i jego bezpieczeństwa jako kategorii zdrowia publicznego. Ten obszar odpowiedzialności państwa ma szczególne znaczenie dla kształtowania postaw pacjentów, aprobujących lub negujących szczepienia ochronne. Dotyczy to przede wszystkim postaw rodziców względem szczepień dzieci.


Słowa kluczowe

prawo medyczne (zdrowia publicznego); szczepienia ochronne; obowiązek prawny; egzekucja prawna; system ochrony zdrowia

Hauser R., Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2016.

Informacja o wynikach kontroli System szczepień ochronnych dzieci, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016.

Kmiecik Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.

Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2017.

Wysocki J., Czajka H., Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach, Kraków 2010.
Pobierz

Opublikowane : 2017-09-30


Lipowski, P. (2017). Realizacja szczepień ochronnych – implikacje prawne. Studia Prawnicze KUL, (3), 17-29. https://doi.org/10.31743/sp.3294

Paweł Lipowski 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access