Prawne instrumenty wspierające bezpieczeństwo epidemiczne biorców ludzkich komórek, tkanek i narządów


Abstrakt

W niniejszym opracowaniu omówiony został sposób realizacji konstytucyjnego obowiązku władz publicznych do zwalczania chorób epidemicznych na płaszczyźnie przeciwdziałania przenoszeniu czynnika chorobowego od dawcy do biorcy w terapeutycznych procedurach transplantacyjnych. Wskazano, że przepisy odnoszące się do epidemicznego bezpieczeństwa biorców rozproszone są w wielu aktach normatywnych regulujących zastosowanie różnego rodzaju komórek, tkanek i narządów ludzkich i dotyczą zarówno aspektów organizacji jednostki, w której dokonuje się pobrania i transplantacji, jak również wymogów względem personelu uczestniczącego w procedurach medycznych zmierzających do przeniesienia komórek, tkanek, narządów od dawcy do biorcy, jak również kryteriów kwalifikacji i ekskluzyjnych wobec kandydatów na dawców.


Słowa kluczowe

choroby zakaźne; biorcy ludzkich komórek, tkanek i narządów; transplantacje

Bosek L., Komentarz do art. 68, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz Art. 1–86, Warszawa 2016.

Brojer E., Grabarczyk P., Zwolińska P., Bielecka A. Szczepiński A., Łętowska M., Bankowanie próbek krwi dawców i biorców a podnoszenie bezpieczeństwa przetoczeń krwi, „Journal of Transfusion Medicine” 2011, t. 4, nr 3.

Grabarczyk P., Kopacz A., Bezpieczeństwo przetoczeń krwi pod względem czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi w świetle doniesień prezentowanych na 23. Zjeździe Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania Krwi w Amsterdamie, „Journal of Transfusion Medicine” 2014, t. 7, nr 2.

Haberko J., Uhrynowska-Tyszkiewicz I., Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, Warszawa 2014.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Młot M., Transplantacja macicy ex vivo w świetle prawa polskiego, „Prawo i Medycyna” 2016, nr 2.

Prokop K., Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP, [w:] T. Mróz, U. Drozdowska (red.), Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia, Białystok 2011.

Porta M., A Dictionary of Epidemiology, Oxford 2008.

Rożkiewicz D., Potocka P., Ołdak E., Podstępna mononukleoza zakaźna, „Pediatria po Dyplomie” 2016, nr 3.

Scheu G., In Dubio Pro Securitate. Contergan, Hepatitis-/AIDS-Blutprodukte, Spongiformer Humaner Wahn Und kein Ende? Grundrechtliche Gefahrenvorsorge für Leib und Leben im Recht der Produkt- und Arzneimittelsicherheit – auch unter Aspekten der Europäisierung und Globalisierung, Baden Baden 2003.

Trzciński J., Wiącek M., Komentarz do art. 68, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warszawa 2016.
Pobierz

Opublikowane : 2017-09-30


Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Prawne instrumenty wspierające bezpieczeństwo epidemiczne biorców ludzkich komórek, tkanek i narządów. Studia Prawnicze KUL, (3), 69-89. https://doi.org/10.31743/sp.3297

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz  kamias@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access