Przeciwdziałanie zakażeniom i chorobom zakaźnym w podmiotach leczniczych w kontekście zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej


Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie unormowań prawnych oraz stanowiska doktryny i orzecznictwa dotyczących zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń. Zgodnie z ustawą z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej. Artykuł 40 ust. 1 stanowi, że lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Ustęp 2 natomiast głosi m.in., że przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Gwarancje ustawowe dotyczące zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej powinny skutecznie służyć zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń. Także możliwość poniesienia odpowiedzialności prawnej przez lekarza za złamanie tych obwarowań prawnych, wydawać by się mogło, sprzyja ich wykluczaniu i ograniczaniu.


Słowa kluczowe

choroba zakaźna; zakażenie; zwalczanie; zapobieganie

Boratyńska M., Autonomia pacjenta a granice upoważnienia osoby bliskiej i zaufanej, „Prawo i Medycyna” 2014, nr 1.

Huk A., Tajemnica zawodowa lekarza, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 6.

Jabłoński L., Epidemiologia, Lublin 1996.

Kardas P., Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powierzonej przedstawicielom zawodów zaufania publicznego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, nr 4.

Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2014.

Kulesza W., AIDS a prawnokarne problemy tajemnicy lekarskiej, [w:] A.J. Szwarc (red.), AIDS i prawo karne, Poznań 1996.

Liszewska A., Robaczyński W., AIDS a tajemnica lekarska, Poznań 2001.

Nesterowicz M., Glosa do wyroku SA w Warszawie z dnia 30.10.2015 r., I ACa 189/15, odpowiedzialność szpitala za zakażenia bakteryjne podczas porodu, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2017.

Nesterowicz M., Prawo medyczne, wyd. 11, Toruń 2016.

Rydlichowska D., Tajemnica lekarska w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 9.

Sibiga G., Po śmierci pacjenta nie ma już żadnych tajemnic, „Rzeczpospolita”, PCD 2016, nr 8.

Szewczyk M., Prawnokarna ochrona tajemnicy zawodowej lekarza, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, z. 1.
Pobierz

Opublikowane : 2017-09-30


Pacian, J. (2017). Przeciwdziałanie zakażeniom i chorobom zakaźnym w podmiotach leczniczych w kontekście zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Studia Prawnicze KUL, (3), 91-106. https://doi.org/10.31743/sp.3298

Jolanta Pacian  jolapacian@gmail.com
Uniwersytet Medyczny w Lublinie  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access