Dowodzenie związku przyczynowo-skutkowego w sprawach o zakażenia szpitalne


Abstrakt

wiązek przyczynowo-skutkowy jest jedną z przesłanek odpowiedzialności świadczeniodawcy za zakażenie szpitalne. Jednakże trudności dowodowe występujące w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi z powodu zakażenia szpitalnego stanowią ważną, a zarazem wciąż problematyczną kwestię. Ustawodawca przyjął precyzyjną definicję, w myśl której zakażenie szpitalne pozostaje w funkcjonalnym i adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z udzielaniem świadczenia medycznego. W procesie cywilnym to poszkodowany musi uprawdopodobnić i udowodnić powstanie związku przyczynowego między winą podmiotu leczniczego a zaistniałą szkodą. W procesach medycznych sąd może, po rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, uznać za wystarczający wysoki stopień prawdopodobieństwa, nie wymagając ścisłego i pewnego udowodnienia, jaką drogą organizm został zainfekowany, taki bowiem dowód – ze względu na właściwości procesów biologicznych – często nie jest możliwy do przeprowadzenia. Zatem jeżeli brak możliwości ścisłego udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zakażeniem a szkodą w postaci rozwoju choroby, będący wynikiem obecnego stanu wiedzy medycznej, winien zostać rozważony na płaszczyźnie art. 6 i art. 361 § 1 k.c. Powyższe ograniczenia dowodowe i charakter spraw, w których występują, skutkują także swoistym przemieszczeniem ciężaru dowodu. W przypadku nierealnego wymogu ścisłego udogodnienia, jakimi drogami infekcja przedostała się do organizmu, jeżeli strona pozwana twierdzi, iż mimo ustalonego stanu rzeczy infekcja pochodzi z innych źródeł, ciężar dowodu przesuwa się na pozwanego, czyli podmiot leczniczy.


Słowa kluczowe

zakażenie szpitalne; związek przyczynowo-skutkowy; ciężar dowodu; domniemanie faktyczne

Białkowski B., Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym dotyczącym szkód powstałych w związku z leczeniem, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13845/1/Dowod_pirma_facie_w_postepowaniu_cywilnym_dotyczacym_szkod_powstalych_w_zwiazku_z_leczeniem.pdf.

Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, art. 1–366, Lex 2013.

Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016.

Ereciński T., [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2012.

Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz do art. 1–729, Warszawa 2017.

Janiszewska B., Praktyka sądowa w sprawach cywilnych o zakażenia szpitalne (dowodzenie przesłanek odpowiedzialności oraz roszczenia przysługujące pacjentowi – część I), „Prawo i Medycyna”,
http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=225.

Nesterowicz M., Ciężar dowodu winy w procesach lekarskich, PiP 1968, nr 4–5.

Nesterowicz M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 1998 r., I ACa 309/98 – dowody w procesie o zakażenie pacjenta chorobą zakaźną, [w:] Nesterowicz M.,
Odpowiedzialność cywilna zakładu leczniczego za bezpieczeństwo pacjenta podczas hospitalizacji, PiP 2001, nr 3.

Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2014.

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2013.

Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2014.

Patryn R., Określenie zasady postępowania lekarza z należytą starannością z płaszczyzny orzecznictwa sądowego, „Prawo i Medycyna” 2017, nr 2(47 Vol. 14), http://www.prawoimedycyna.pl/sklep/1067/okreslenie-zasady-postepowanialekarza-z-nalezyta-starannoscia-z-plaszczyzny-orzecznictwa-sadowego--pim-47.

Rzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – cześć ogólna, LEX/el 2011, uwaga 3 do art. 361 k.c.

Sośniak M., Zagadnienie związku przyczynowego a dowód prima facie w procesach lekarskich, Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967.

Śliwka M., Ciężar dowodu w procesach medycznych – między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facie II. Domniemania faktyczne a dowód prima facie, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2004, nr 1.

Wąsik D., Wąsik N., Sygit B., Dubiel M., Zakażenie endogenne a odpowiedzialność cywilna szpitala – studium przypadku, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2014, nr 64(3).

Wrześniewska-Wal I., Postępowanie dowodowe w zakażeniach szpitalnych, „Medical Maestro Magazine” 2015, nr 1.

Ziółkowski G., Pawłowska I., Bielecki T., Prawo a zakażenia, „Pielęgniarka Epidemiologiczna” 2016, nr 2.
Pobierz

Opublikowane : 2017-09-30


Sadowska, M. (2017). Dowodzenie związku przyczynowo-skutkowego w sprawach o zakażenia szpitalne. Studia Prawnicze KUL, (3), 107-120. https://doi.org/10.31743/sp.3299

Monika Sadowska  monika.sadowska@umlub.pl
Uniwersytet Medyczny w Lublinie  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access