Dokonane oraz projektowane zmiany w polskiej regulacji dotyczącej ratownictwa medycznego – wybrane zagadnienia


Abstrakt

W niniejszym opracowaniu autorki w zwięzły sposób wskazały na istotne zadania ratowników medycznych wynikające z aktualnie obowiązującego stanu prawnego oraz przedstawiły projektowane w tym zakresie zmiany. Istotą niniejszego artykułu autorki uczyniły uprawnienia ratowników medycznych, ale zwróciły również uwagę na finansowanie świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, co wymagało sięgnięcia do zagadnień związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych, w szczególności rolą Narodowego Funduszu Zdrowia. Najistotniejsze w kontekście zarówno istniejących, jak i projektowanych zmian zdaje się być przybliżenie statusu ratowników medycznych do lekarzy czy też pielęgniarek, położnych, a to głównie za sprawą nałożonego na nich obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej czy prowadzenia dokumentacji medycznej.


Słowa kluczowe

NFZ; ratownictwo medyczne; zdrowie; świadczenia zdrowotne

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2015.

Kopta A., Kwalifikowana pierwsza pomoc, Warszawa 2016.

Pietraszewska-Macheta A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Warszawa 2015.

Poździoch S., Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz, Warszawa 2013

Sieńko A., Prawo ochrony zdrowia, Warszawa 2008.

Zimna T., Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2015.
Pobierz

Opublikowane : 2017-09-30


Arciszewska, K., & Wojcieszak, A. (2017). Dokonane oraz projektowane zmiany w polskiej regulacji dotyczącej ratownictwa medycznego – wybrane zagadnienia. Studia Prawnicze KUL, (3), 123-137. https://doi.org/10.31743/sp.3300

Katarzyna Arciszewska  k.arciszewska@op.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
Agnieszka Wojcieszak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access