Glosa do orzeczenia NSA z dnia 6 października 2016 r., II GSK 3491/15


Abstrakt

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylał decyzję Ministra Zdrowia o odmowie dopuszczenia stowarzyszenia zrzeszającego pacjentów do postępowania o objęcie leku refundacją jako uczestnika na prawach strony. Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu orzeczenia postawił szereg twierdzeń, które prowadzą do wniosku, iż udział organizacji społecznych w postępowaniu refundacyjnym jako uczestników na prawach strony jest możliwy. Rozstrzygnięcie takie należy uznać za prawidłowe, jednak może ono mieć daleko idące konsekwencje dla postępowania refundacyjnego. W szczególności zagrożona może być poufność danych, a co za tym idzie, interes wnioskodawców. Sugerowane jest zatem wprowadzenie szczególnych regulacji co do udziału organizacji społecznych w postępowaniu refundacyjnym.


Słowa kluczowe

refundacja; postępowanie administracyjne; organizacja społeczna; leki

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016, SIP Legalis.

Gronkiewicz A., Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012.

Pieklak M. (red.), Stankiewicz R., Czarnuch M., Mądry M., Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, Warszawa 2014.

Władysiuk M. (red.), Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie, Warszawa 2015.

Woś T. (red.), Knysiak-Molczyk H., Krawiec A., Kamiński M., Kiełkowski T., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013.
Pobierz

Opublikowane : 2017-09-30


Siwiec, A. (2017). Glosa do orzeczenia NSA z dnia 6 października 2016 r., II GSK 3491/15. Studia Prawnicze KUL, (3), 139-151. https://doi.org/10.31743/sp.3301

Andrzej Siwiec  siwiecaa@gmail.com
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access