Kamil Mamak, Prawo karne przyszłości, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer, s. 262


Gądzik, Z. (2017). Kamil Mamak, Prawo karne przyszłości, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer, s. 262. Studia Prawnicze KUL, (3), 163-168. https://doi.org/10.31743/sp.3303

Zuzanna Barbara Gądzik  zuzanna.gadzik@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9121-4658




Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access