Sprawozdanie merytoryczne z działalności Grupy Polskiej International Law Association. Kadencja zarządu 2013–2017


Czaplińska, A. (2017). Sprawozdanie merytoryczne z działalności Grupy Polskiej International Law Association. Kadencja zarządu 2013–2017. Studia Prawnicze KUL, (3), 211-216. https://doi.org/10.31743/sp.3312

Anna Czaplińska 
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access