Bezpieczeństwo energetyczne a ochrona środowiska

Marcin Jurgilewicz

Politechnika Rzeszowska , Polska

Arsen Ovsepyan

Akademia Sztuki Wojennej , Polska

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę zaprezentowania w sposób syntetyczny problematyki bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie ochrony środowiska. Zważywszy na fakt, że w myśl ustawowej definicji bezpieczeństwo energetyczne oznacza taki stan gospodarki, który umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, zaś ochrona środowiska z definicji polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego, toteż ukazanie w pogłębionym zakresie przedmiotowych zagadnień wydaje się być uzasadnione przede wszystkim z naukowego punktu widzenia.

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, energia, środowisko

Cieślarczyk M., Teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku, pod redakcją M. Lisieckiego, Warszawa 2008.

Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008.

Dwojacki P., Logistyczne czynniki bezpieczeństwa energetycznego [w:] Logistyka. Komunikacja. Bezpieczeństwo. Wybrane problemy, pod redakcją M. Grzybowskiego, J. Tomaszewskiego, Gdynia 2009.

Gawłowski S., Listowska-Gawłowska R., Piecuch T., Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Koszalin 2010.

Jagiełło Z., Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI wieku, Wałbrzych 2008.

Jakubaszek R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa 2006.

Jakubczak R., Flis J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa 2006.

Jurgilewicz M., Administracja bezpieczeństwa i obronności - wybrane aspekty [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski, pod redakcją A. Letkiewicza, Z. Nowakowskiego, J. Rajchela, Warszawa 2011.

Jurgilewicz M., Znaczenie i istota bezpieczeństwa energetycznego - zarys problematyki [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej - wizja, czy rzeczywistość, praca zbiorowa pod redakcją T.Z. Leszczyńskiego, Warszawa 2012.

Jurgilewicz M. Zarys znaczenia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, Zeszyty Naukowe WSIZiA nr 4(25)2013.

Jurgilewicz M., Protasowicki I., Współczesne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy, pod redakcją T.Z. Leszczyńskiego, Kraków 2015.

Jurgilewicz M., Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2015.

Kuciński K. (red.), Energia w czasach kryzysu, Warszawa 2006.

Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013.

Niemiec W., Pacana A., Jurgilewicz O., Jurgilewicz M., Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej, Rzeszów 2013.

Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2011.

Nowakowski Z., Szafran H., Szafran R., Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, Rzeszów 2009.

Pieczywok A., Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty. Zagrożenia. Wyzwania, Warszawa 2011.

Rajchel K. (red.), Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-organizacyjnych Policji, Warszawa 2009.

Riedel R., Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, pod redakcją P. Mickiewicza, P. Sokołowskiej, Toruń 2010.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.

Turczyński P., Bezpieczeństwo europejskie. Systemy, instytucje, funkcjonowanie, Wrocław 2011.

Ura E., Pieprzny S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów 2015.

Wierzbowski B., Rakoczy B., Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2005.

Wiśniewski B., Zalewski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2006.

Wojtkowska-Łodej G., Energia i środowisko. Procesy dostosowań w świetle przyszłego członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 1998.

Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” nr 10/1989.

Żukrowska K., Gracik M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.

Pobierz

Opublikowane
2017-06-30


Jurgilewicz, M., & Ovsepyan, A. (2017). Bezpieczeństwo energetyczne a ochrona środowiska. Studia Prawnicze KUL, (2), 71–83. https://doi.org/10.31743/sp.3323

Marcin Jurgilewicz 
Politechnika Rzeszowska
Arsen Ovsepyan 
Akademia Sztuki WojennejLicencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.