Dynamika prawa ochrony środowiska a jego wykładnia - uwagi na tle przepisów U.C.P.G.

Anna Barczak

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Adrianna Ogonowska

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

Artykuł prezentuje wybrane problemy prawne powstałe na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwaga zwrócona została przede wszystkim na zmiany, które weszły w życie po 1 stycznia 2017 r. Rozważaniom poddano także wątpliwości związane z opłatami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pojęciem „odpad komunalny”.

Słowa kluczowe:

wykładnia, odpady komunalne, selektywna zbiórka odpadów, zamówienia in-house, opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Barczak A., Kowalewska E., Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 835.

Barczak A., Kowalewska E., Opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”, 2014, nr 5 (159).

Barczak A., Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza, Szczecin 2013.

Bukowski Z., Prawo gospodarki odpadami, Poznań 2014.

Cieślak R., Jak zamówienia in-house usprawnią gospodarkę odpadami, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2017, nr 4.

Draniewicz B., Mała rewolucja śmieciowa w interpretacji Ministerstwa Środowiska, „Prawo i Środowisko” 2017, nr 2.

Dziadkiewicz B., Zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Poradnik ze wzorami dokumentów, Warszawa 2011.

Górnicki E., Dwa światy – dwa modele – jedna opłata, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 10.

Górski M., Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 5.

Jendrośka J., Jerzmański J. (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków, Warszawa 2006, część 7, rozdział 2, podrozdział 1, s. 1, wydawnictwo wymiennokartkowe.

Michalski P., Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2017, nr 6.

Ofiarska M., Ofiarski, Z. Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, M Górski, K. Nowacki (red.), Wrocław 2012.

Poniewski F., Zamówienia in house w gospodarce odpadami, „Gazeta Samorządu i Administracji 2016, nr 10.

Radecki W., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z komentarzem, Wrocław 1997.

Radecki W., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2008, wyd. 3.

Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2012, wyd. 4.

Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2005, wyd. 5.

Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. 6.

Romańczuk I., Rzewnicka M., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2017.

Waksmańska M., Projekt ramowej dyrektywy o odpadach, „Prawo i Środowisko” 2006, nr 1.

Wronkowska S., Na czym polega dobra legislacja?, „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 1.

Pobierz

Opublikowane
2018-03-21


Barczak, A., & Ogonowska, A. (2018). Dynamika prawa ochrony środowiska a jego wykładnia - uwagi na tle przepisów U.C.P.G. Studia Prawnicze KUL, (2), 7–25. https://doi.org/10.31743/sp.4540

Anna Barczak 
Uniwersytet Szczeciński
Adrianna Ogonowska 
Uniwersytet SzczecińskiLicencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access