Interpretacyjne problemy prawa geologicznego i górniczego - tzw. "połowy bursztynu"

Aleksander Lipiński

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie , Polska

Abstrakt

Bursztyn jest kopaliną, która jest objęta prawem własności gruntowej. Wyjątek dotyczy złóż znajdujących się poza granicami nieruchomości gruntowych, w tym w obszarach morskich. Stanowią one przedmiot własności górniczej, która przysługuje Skarbowi Państwa.

„Połów bursztynu” polega na zbieraniu bryłek bursztynu wypłukanego ze złóż podmorskich i znajdującego się pod wodą na niewielkiej głębokości obok linii brzegu. Przedmiotem prawa geologicznego o górniczego jest m.in. poszukiwanie (rozpoznawanie) oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Wiele wskazuje na to, że opisane wyżej nagromadzenia bryłek bursztynu nie mogą być uważane za złoża w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego. W konsekwencji ich „połów” nie będzie wymagał spełnienia przesłanek określonych wspomnianym prawem. Niejasny stan prawny powoduje natomiast, że ustalenie szczegółowych wymagań dotyczących omawianej działalności jest trudne.

Słowa kluczowe:

bursztyn, konesje górnicze, zbieranie bryłek bursztynu na plaży i wzdłuż brzegu morskiego

Garlicki L., M. Zubik (red.), Komentarz do art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX.

Haładyj A., J. Trzewik, Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych – uwagi krytyczne, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 1, s. 27-46.

Katner W. [w:] M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012.

Księżak P., Rzeczy niczyje, „Rejent” 2005, nr 4, s. 59-81.

Mikosz R. [w:] E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3. Prawo rzeczowe, Warszawa 2013.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, Warszawa 2017.

Państwowy Instytut Geologiczny, Bilans Zasobów Złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2016 r., Warszawa 2017.

Rakoczy B. (red.), Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz Lex, Warszawa 2015.

Schwarz H., Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, t. 1, Wrocław 2013.

Pobierz

Opublikowane
2018-03-21


Lipiński, A. (2018). Interpretacyjne problemy prawa geologicznego i górniczego - tzw. "połowy bursztynu". Studia Prawnicze KUL, (2), 47–66. https://doi.org/10.31743/sp.4544

Aleksander Lipiński 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w CzęstochowieLicencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.