Interpretacyjne problemy prawa geologicznego i górniczego - tzw. "połowy bursztynu"


Abstrakt

Bursztyn jest kopaliną, która jest objęta prawem własności gruntowej. Wyjątek dotyczy złóż znajdujących się poza granicami nieruchomości gruntowych, w tym w obszarach morskich. Stanowią one przedmiot własności górniczej, która przysługuje Skarbowi Państwa.

„Połów bursztynu” polega na zbieraniu bryłek bursztynu wypłukanego ze złóż podmorskich i znajdującego się pod wodą na niewielkiej głębokości obok linii brzegu. Przedmiotem prawa geologicznego o górniczego jest m.in. poszukiwanie (rozpoznawanie) oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Wiele wskazuje na to, że opisane wyżej nagromadzenia bryłek bursztynu nie mogą być uważane za złoża w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego. W konsekwencji ich „połów” nie będzie wymagał spełnienia przesłanek określonych wspomnianym prawem. Niejasny stan prawny powoduje natomiast, że ustalenie szczegółowych wymagań dotyczących omawianej działalności jest trudne.


Słowa kluczowe

bursztyn; konesje górnicze; zbieranie bryłek bursztynu na plaży i wzdłuż brzegu morskiego

Garlicki L., M. Zubik (red.), Komentarz do art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX.

Haładyj A., J. Trzewik, Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych – uwagi krytyczne, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 1, s. 27-46.

Katner W. [w:] M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012.
Księżak P., Rzeczy niczyje, „Rejent” 2005, nr 4, s. 59-81.

Mikosz R. [w:] E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3. Prawo rzeczowe, Warszawa 2013.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, Warszawa 2017.

Państwowy Instytut Geologiczny, Bilans Zasobów Złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2016 r., Warszawa 2017.

Rakoczy B. (red.), Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz Lex, Warszawa 2015.

Schwarz H., Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, t. 1, Wrocław 2013.
Pobierz

Opublikowane : 2018-03-21


Lipiński, A. (2018). Interpretacyjne problemy prawa geologicznego i górniczego - tzw. "połowy bursztynu". Studia Prawnicze KUL, (2), 47-66. https://doi.org/10.31743/sp.4544

Aleksander Lipiński 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access