Reguła harmonizowania kontekstów i presupozycje aksjologiczne w procesie wykładni przepisów prawa ochrony środowiska


Abstrakt

Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z unijnym environmental acquis zmieniła praktykę prowadzenia wykładni tych przepisów, nakierowując ją na efektywność. Obok aspektu ukierunkowania na cel regulacji, interpretacja przepisów prawa ochrony środowiska, od Traktatów unijnych począwszy, a na aktach wykonawczych skończywszy, wymaga jednak wzięcia pod uwagę ich ducha, systematyki i brzmienia. Na takim tle pojawia się pytanie: co oznacza interpretacja przepisów „w duchu prawa ochrony środowiska”? W przedmiocie tym postawić można trzy tezy: 1) Wykładnia przepisów w duchu prawa ochrony środowiska powinna być prowadzona w kontekście ochrony środowiska jako systemowego celu; 2) Właściwe skonstruowanie podstawy decyzji w sprawach dotyczących środowiska wymaga identyfikacji i harmonizacji kontekstów, w jakich osadzony jest interpretowany przepis (reguła potwierdzania); 3) Wykładnia przepisów prawa ochrony środowiska, powinna dążyć do odczytania wartości założonych u podstaw tego prawa („presupozycji aksjologicznych”).


Słowa kluczowe

wykładnia prawa ochrony środowiska;; reguła harmonizowania kontekstów;; presupozycje aksjologiczne

Bogucki O., Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Szczecin 2016.

Brodecki Z., T.T. Koncewicz, „Wspólnotowa rozumność” w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Rozumność rozumowań prawniczych. Materiały z konferencji Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 23 stycznia 2008 roku, Warszawa 2008, s. 121-192.

Koncewicz T.T., Jak interpretować prawo europejskie, „Palestra” 2014, nr 5/6, s. 216-222.

Leszczyński L., Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), „Państwo i Prawo” 2009, z. 6, s. 11-23.

Morawski L., Spory o wykładnię, http://www2.wpia.uw.edu.pl/files/doktoranckie/ Wyk%C%82ad%20Prof.%20Lecha%20Morawskiego.doc?short= [dostęp: 20.01.2018 r.].

Przybyszewski S., Kilka uwag o roli kontekstu w komunikacji, „Prace Językoznawcze” 2009, z. 11, s. 1-9.

Safjan M., Prawa Polska (Seria „Szklane domy”), Warszawa 2005.

Smolak M., Presupozycje ontologiczne tekstu prawnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 4, s. 41-51.

Stelmach J., Efektywne prawo, http://www2.wpia.uw.edu.pl/files/doktoranckie/ STELMACH%20J.%20-%20EFEKTYWNE%20PRAWO.doc?short= [dostęp: 20.01.2018 r.].

Szot A., Swoboda decyzyjna w stosowaniu prawa przez administrację publiczną, Lublin 2016.

Wróbel A., Sądowa wykładnia prawa państwa członkowskiego UE zgodnie z dyrektywami WE/UE, http://www2.wpia.uw.edu.pl/files/podyplomowe/gospodarka_ rynkowa/wrobel_andrzej.pdf [dostęp: 20.01.2018 r.].

Zajęcki M., Aksjologiczna interpretacja prawa (studium z metodologii i teorii prawa), Warszawa 2017.
Pobierz

Opublikowane : 2019-03-21


Behnke, M. (2019). Reguła harmonizowania kontekstów i presupozycje aksjologiczne w procesie wykładni przepisów prawa ochrony środowiska. Studia Prawnicze KUL, (2), 103-113. https://doi.org/10.31743/sp.4547

Michał Behnke 
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access