Postępowania w sprawie akredytacji w ochronie zdrowia


Abstrakt

Akredytacja w ochronie zdrowia jest procesem. Odbywa się w zdekodyfikowanej procedurze administracyjnej - przybiera postać szczególnego postępowania administracyjnego o charakterze autonomicznym. Wyłączone w tym wypadku pozostaje stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W proces akredytacyjny zaangażowanych jest wiele podmiotów i organów (ośrodek akredytacyjny, Rada Akredytacyjna, zainteresowane osoby fizyczne bądź prawne wykonujące działalność leczniczą), przy czym wiodącą rolę w tym procesie odgrywa minister właściwy do spraw zdrowia. Organ ten w formie certyfikatu akredytacyjnego (nie stanowiącego decyzji administracyjnej) potwierdza, że dana jednostka lecznicza spełnia przewidziane prawem kryteria – standardy do świadczenia usług medycznych - w zakresie infrastrukturalnym, farmakoterapeutycznym oraz kompetencyjnym.

Od odmowy udzielenia akredytacji przysługuje sprzeciw zaiteresowanemu podmiotowi, a ostateczna odmowa po rozpatrzeniu sprzeciwu podlega skardze do sądu administracyjnego jako akt z zakresu administracji publicznej, nie będący decyzją administracyjną.

 


Słowa kluczowe

akredytacja; dekodyfikacja; postepowanie

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Dytko, J. (2019). Postępowania w sprawie akredytacji w ochronie zdrowia. Studia Prawnicze KUL, (2), 39-55. https://doi.org/10.31743/sp.5846

Jan Dytko 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access