Delegowanie policjanta z urzędu do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a zakres ochrony wynikający z art. 32 ustawy z dnia 23


Abstrakt

Niniejszy artykuł w całości został poświecony omówieniu zagadnienia dotyczącego delegowania policjanta z urzędu do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także zakresu ochrony wynikającego z art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych przewidzianego dla policjanta będącego członkiem organizacji związku zawodowego policjantów. Stosowanie regulacji ustawy o związkach zawodowych musi uwzględniać specyfikę i charakter stosunku służbowego. Wobec tego omówiono konstrukcję tej więzi prawnej, a także wskazano charakterystyczne cechy tej konstrukcji prawnej. W dalszej części odniesiono się do przepisu art. 32 ustawy o związkach zawodowych oraz do zakresu jego dopuszczalnego stosowania do policjanta członka organizacji związku zawodowego, a w szczególności ochrony jaką przepis ten przewiduje.


Słowa kluczowe

Policja; policjant; stosunek służbowy; delegowanie; związek zawodowy policjantów

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Gacek, P. (2019). Delegowanie policjanta z urzędu do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a zakres ochrony wynikający z art. 32 ustawy z dnia 23. Studia Prawnicze KUL, (2), 77-112. https://doi.org/10.31743/sp.5850

Paweł Gacek 
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access