Skuteczność jako determinanta działań organów jednostek samorządu terytorialnego


Abstrakt

Na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony ustawowy obowiązek wykonywania zadań publicznych - zadań własnych, których celem jest zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. W związku z tym jednostki samorządowe mają także obowiązek podejmowania takich czynności i wyboru takich instrumentów prawnych, aby ich realizacja była skuteczna, czyli osiągała zamierzone cele lub przynajmniej przybliżała się do nich. Na skuteczność działania organów jednostek samorządu terytorialnego wpływa: wykonywanie ich przez jednostki podziału terytorialnego odpowiedniego szczebla, właściwe przyporządkowanie zadań i kompetencji, zgodnie z zasadami decentralizacji i pomocniczości, ustalanie wewnętrznej struktury administracyjnej, tworząc jednostki dostosowane do specyficznych potrzeb i umożliwiające skuteczne zarządzanie. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia odpowiedniego finansowania, często bezpośrednio warunkująca skuteczność realizacji zadań publicznych.


Słowa kluczowe

skuteczność; samorząd terytorialny; zadania publiczne

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Kisała, M. (2019). Skuteczność jako determinanta działań organów jednostek samorządu terytorialnego. Studia Prawnicze KUL, (2), 179-199. https://doi.org/10.31743/sp.5855

Magdalena Kisała 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4593-0394
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access