Usługi świadczone w interesie ogólnym jako element europejskiego modelu społecznego


Abstrakt

Obecna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna uwypukliła zasadniczą rolę usług

świadczonych w interesie ogólnym w Unii Europejskiej.

Trzy kategorie usług są kwalifikowane do usług służących dobru ogółu i, w związku z tym, podlegają szczególnym zobowiązaniom: Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (podstawowe usługi świadczone odpłatnie); Usługi o charakterze nieekonomicznym (takie jak np. działalność policji czy wymiaru sprawiedliwości); Usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym ( oparte się na zasadzie solidarności i równego dostępu).

W dziedzinach takich jak opieka nad dziećmi lub opieka nad osobami starszymi, opieka zdrowotna czy pomoc osobom niepełnosprawnym te usługi stanowią istotne narzędzie dla bezpieczeństwa obywateli. Usługi świadczone w interesie ogólnym odgrywają także kluczową rolę dla spójności społecznej.


Słowa kluczowe

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym; Usługi o charakterze nieekonomicznym; Usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Wacinkiewicz, D. (2019). Usługi świadczone w interesie ogólnym jako element europejskiego modelu społecznego. Studia Prawnicze KUL, (2), 255-273. https://doi.org/10.31743/sp.5857

Daniel Wacinkiewicz 
Uniwersytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5048-9866
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access