Aktualne wyzwania demokracji i praworządności w Europie. II Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Lublin, 4 kwietnia 2019 r.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Hypiak, M. (2019). Aktualne wyzwania demokracji i praworządności w Europie. II Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Lublin, 4 kwietnia 2019 r. Studia Prawnicze KUL, (2), 369-370. https://doi.org/10.31743/sp.5861

Mateusz Hypiak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3839-5899
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access