Kara śmierci a prawa człowieka


Abstrakt

W artykule starano się przedstawić perspektywę aksjologiczną kary śmierci, opierając się o standardy międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw człowieka, ochrony życia i zakazu tortur, oraz nieludzkiego, okrutnego lub poniżającego traktowania lub karania, poprzez przedstawienie systemów ochrony takich organizacji światowych jak: ONZ, Rada Europy, Unia Europejska oraz wewnątrzkrajowych zawartych przede wszystkim w Konstytucji RP.


Słowa kluczowe

Kara śmierci; międzynarodowy system ochrony praw człowieka; krajowy system ochrony praw człowieka

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Migdał, M. (2019). Kara śmierci a prawa człowieka. Studia Prawnicze KUL, (2), 277-297. https://doi.org/10.31743/sp.6071

Marcin Migdał 
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access