Decyzja administracyjna jako forma sprawowania nadzoru nad uchwałami organów stanowiących instytutu badawczego


Abstrakt

Instytuty badawcze wpisują się w szeroko pojęty system nauki w Polsce. Są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionym organizacyjnie i finansowo – posiadającymi osobowość prawną. Działalność instytutu opiera się na statucie, zaś do jego organów należą: dyrektor i rada naukowa, która podejmuje uchwały w istotnych sprawach związanych z działalnością instytutu. Uchwały rady naukowej instytutu badawczego podlegają nadzorowi właściwego ministra, który w ramach ingerencji nadzorczej może uchylić w części lub w całości uchwałę rady. Nadzór nad działalnością uchwałodawczą rad naukowych instytutów badawczych wyraża się w formie decyzji administracyjnej, która podlega weryfikacji w trybie ponownego rozpatrzenia sprawy oraz w trybie skargi sądowoadministracyjnej. Jedynym kryterium nadzoru nad uchwałami rad naukowych instytutów badawczych jest legalność – zgodność z powszechnie obowiązującym prawem oraz statutem instytutu. Legalność jest także punktem odniesienia przy weryfikacji decyzji nadzorczych nad uchwałami rad naukowych, czy to w trybie administracyjnym czy to w trybie sądowej kontroli. W tym ostatnim wypadku organ nadzoru może skorzystać z uprawnienia samokontrolnego.            


Słowa kluczowe

instytut badawczy; nadzór; decyzja administracyjna

Adamiak B., J. Borkowski, Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1/2, s. 38-45.

Adamiak B., J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.

L. Bar, Elementy administracyjne w kierowaniu gospodarką narodową, [w:] L. Bar (red.), Instytucje prawne w gospodarce narodowej, Wrocław 1981.

Chróścielewski W., Z. Kmieciak, Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995.

Cilak M., Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa – problematyka pozycji i formy prawnej, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2015, nr 4, s. 63-76.

Kmieciak Z., Odwołanie w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.

Knysiak-Molczyk H., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2015.

Michta D., Ustawa o instytutach badawczych. Komentarz, Warszawa 2013.

Stec M (red.), Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, Warszawa 2010.

Woś T. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2015.

Rybicki Z., S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1988.
Pobierz

Opublikowane : 2018-03-11


Dytko, J. (2018). Decyzja administracyjna jako forma sprawowania nadzoru nad uchwałami organów stanowiących instytutu badawczego. Studia Prawnicze KUL, (1), 37-56. https://doi.org/10.31743/sp.612

Jan Dytko  jandytko@wp.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access