Sytuacja uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w świetle regulacji prawno-międzynarodowych


Abstrakt

Tekst pokazuje wpływ umów międzynarodowych i międzynarodowych instytucji na przestrzeganie praw człowieka na Ukrainie. W pierwszej części omówiono zagadnienia z zakresu międzynarodowoprawnej ochrony uchodźców oraz zarysowano problematykę uchodźców wewnętrznych. W drugiej części przedstawiono skalę wspomnianego zjawiska na Ukrainie. W trzeciej części zaprezentowano odpowiednie rozwiązania prawa ukraińskiego. Całość opracowania zwieńczono konkluzjami.


Słowa kluczowe

prawa człowieka; uchodźcy; uchodźcy wewnętrzni; aneksja Krymu; konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy

Heidrich-Hamera D., Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych. Aspekty prawne i praktyka, Warszawa 2005.

Kotlâr O.Ì., Kerìvnì principi z pitan’ ŝodo peremìŝennâ osib vseredinì kraïni âk vìdobražennâ norm mižnarodnogo prava, [w:] O.Â. Rogač, M.V. Savčin, M.V. Mendžul (red.),Mehanìzm zabezpečennâ prav vnutrìšn’o peremìŝenih osìb: nacìonal’nij ta mižnarodnij aspekti, Užgorod 2017, s. 19-30.

Krahmal’ova K.O., Pravove zabezpečennâ statusu vnutrìšn’o peremìŝenih osìb v Ukraïnì, Naukovij vìsnik Hersons’kogo deržavnogo unìversitetu, „Seriâ Ûridičnì nauki” 2016, t. 2, s. 43-45.

Kuźniak B., P. Turek, Soft law i quasi-soft law na przykładzie opinii Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich, [w:] B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak, Ius cogens – soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Kraków 2017, s. 229-238.

Lušpìênko Û., Konstitucìjno-pravovij status bižencìv ta vnutrìšn’o peremiŝenih osìb v Ukraïnì, „Pìdpriêmnictvo, gospodarstvo ì pravo” 2017, nr 2, s. 188-193.

Maciąg M., Vopros lic, peremeŝennyh vnutri strany, v sovremennom mire i strategii ego rešeniâ, [w:] B. Kuźniak (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa międzynarodowego publicznego ze szczególnym uwzględnieniem niektórych aspektów funkcjonowania organizacji międzynarodowych, Kraków 2016, s. 62-70.

Mooney E., The Concept of Internal Displacement and the Case for Internally Displaced Persons as a Category of Concern, „Refugee Survey Quarterly” 2005, t. 24, nr 3, s. 9-26.

Nadraga V.Ì., Problemi vimušenoï vnutrìšn’oï migracìï naselennâ v kontekstì koncepcìï «suspìl’stva riziku», „Ukraïns’kij socìum” 2015, nr 1, s. 134-141.

Polûžin Ì.M., Garantìï prav vnutrìšn’o peremìŝenih osìb, [w:] O.Â. Rogač, M.V. Savčin, M.V. Mendžul (red.), Mehanìzm zabezpečennâ prav vnutrìšn’o peremìŝenih osìb: nacìonal’nij ta mìžnarodnij aspekti, Užgorod 2017, s. 100-117.

Sìrant M.M., Bìžencì ta vnutrìšn’o peremìŝeni osobi: spìvvìdnošennâ ponât’, „Mitna sprava” 2015, nr 2, s. 154-159.

Tiŝenko N.Ì., Vnutrìšn’o peremiŝeni osobì v Ukraïnì âk problema s’ogodennâ, „Molodij včenij” 2014, nr 10, s. 124-126.

Woyciechowska I., Uchodźcy, [w:] J. Simonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006, s. 349-364.
Pobierz

Opublikowane : 2018-03-11


Kuźniak, B., & Zeman, I. (2018). Sytuacja uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w świetle regulacji prawno-międzynarodowych. Studia Prawnicze KUL, (1), 81-94. https://doi.org/10.31743/sp.659

Brygida Kuźniak 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
Ihor Zeman 
Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki  Ukraina


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access