Sposoby inicjowania postępowania prywatnoskargowego


Abstrakt

Z uwagi na konieczność realizacji celu procesu karnego w postaci konieczności zakończenia postępowania w rozsądnym terminie, zasadne wydaje się być możliwie najczęstsze stosowanie instytucji dot. uproszczonych form orzekania o odpowiedzialności karnej, w tym przepisów o postępowaniach szczególnych. Niniejszy tekst zawiera opracowanie dwóch możliwości wszczęcia postępowania prywatnoskargowego, a mianowicie prywatnego aktu oskarżenia oraz ustnej lub pisemnej skargi składanej na Policji. Autor przedstawia problemy zarówno natury faktycznej, jak i prawnej, z uwzględnieniem możliwości ich praktycznego zastosowania.


Słowa kluczowe

postępowanie prywatnoskargowe; wszczęcie postępowania; prywatny akt oskarźenia; skarga na Policji

Banasiak Z., Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie prywatnoskargowym w praktyce policyjnej, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 7/8, s. 222-239.

Daniluk P., Zgoda uprawnionego a tryb ścigania, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 5, s. 130-143.

Dudka K., Wybrane problemy dochodzenia w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 6, s. 32-37.

Eichstaedt K., Postępowania szczególne w polskim procesie karnym, Warszawa 2010.

Gil D., Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym, Warszawa 2011.

Gostyński Z. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2004.

Grajewski J., S. Steinborn, Komentarz aktualizowany do art. 487 Kodeksu postępowania karnego, LEX nr 470173.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005.

Grzegorczyk T., Komentarz do art. 487 Kodeksu postępowania karnego, LEX nr 70359.

Jeż-Ludwichowska M., A. Lach (red.), System Prawa Karnego Procesowego, t. 4, Dopuszczalność procesu, Warszawa 2015.

Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.

Kruk E., Skarga w postępowaniu prywatnoskargowym, „Ius Novum” 2012, nr 4, s. 78-92.

Razowski T., A. Tomaszewski, O właściwym rozumieniu skargi o wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 488 § 1 KPK), „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 6, s. 151-158.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. GUS, Warszawa 2017.

Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Siemaszko A. (red.), Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011.

Stefański R.A., Komentarz do art. 487 Kodeksu postępowania karnego, LEX nr 69644, t. 1.

Stefański R.A., Odpowiedź na akt oskarżenia, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 5, s. 43-49.

Światłowski A.R., Recenzja: D. Kala, Kodeksowe postępowania szczególne, Warszawa 2001, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 11, s. 135-138. [zakres stron]

Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX/el 2018.
Pobierz

Opublikowane : 2018-03-11


Markiewicz, T. (2018). Sposoby inicjowania postępowania prywatnoskargowego. Studia Prawnicze KUL, (1), 97-111. https://doi.org/10.31743/sp.660

Tymon Markiewicz  markiewicz.tymon@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access