Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.


1. Wymagania dotyczące tekstu

Redakcja „,Studiów Nauk Teologicznych PAN” przyjmuje teksty dotychczas niepublikowane.
Teksty z zakresu teologii, religiologii i dyscyplin pokrewnych nie powinny przekraczać objętości 40 tys. znaków (ze spacjami). Teksty należy przysyłać w edytorze Word (albo w formacie rtf (rich text fromat): 12, przypisy: 10.

Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w wersji elektronicznej przesłane za pomocą Platformy Czasopism KUL.

Nadesłane prace zostaną poddane procedurze recenzyjnej. O jej wyniku, treści nadesłanych recenzji, jak też decyzji redakcji odnośnie do publikacji autor zostanie poinformowany.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Do każdego tekstu należy dołączyć:
- tytuł w języku polskim (lub innym, w którym został napisany artykuł) i angielskim,
- streszczenie w języku angielskim i polskim, każdorazowo o objętości ok. 1000 znaków (ze spacjami),
- wykaz słów kluczowych w j. polskim i angielskim,
- wykaz skrótów stosowanych przez autora w tekście lub przypisach,
- krótką notę biograficzną z kilkoma tytułami książek z ostatnich lat i numerem ORCID,
- oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu, wkładzie innych autorów w jego powstanie, niewystępowaniu konfliktu interesów oraz ewentualnych źródłach finansowania (zob: formularz oświadczenia).

2. Zasady sporządzania przypisów

1. Numer przypisu w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część, np. W napisanym krótko przed śmiercią testamencie1, poeta wspomina swoich dobroczyńców2.

2. Cytowanie książek: inicjał imienia, nazwisko (-a) autora (-ów), tytuł dzieła (pisany kursywą bez cudzysłowu), miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania (przed rokiem zaznaczamy części wydawnicze (np. 32007), wykaz cytowanych stron. Fragmenty opuszczone w cytatach należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.

3. Opracowania w maszynopisie: należy zaznaczyć, gdzie znajduje się maszynopis, np. S. Kowalski, Wspólnota Kultury, Warszawa 1999, mps w Archiwum UKSW w Warszawie, s. 5.

4. Cytowanie dokumentów Kościoła: podaje się numer, a nie stronę konkretnego wydania. Stosuje się także ogólnie przyjęte skróty, np. RH 10 (Encyklika Redemptor hominis Jana Pawła II, numer 10).

5. Źródła online: należy podać autor i tytuł analogicznie jak w źródłach drukowanych, adres internetowy, oraz datę dostępu w nawiasie kwadratowym, np. J. Kowalski, Teologia w Polsce, http://www.strona.pl/costam/plik.pdf [dostęp 11.11.2013 r.].

6. Powtarzanie przypisu: nie stosujemy takich słów, jak np. tamże, tenże, itp., ale powtarzamy skrócony zapis bibliograficzny (inicjał imienia, nazwisko, tytuł lub jego część oraz strony).

7. Przykład zapisu przypisów 1 A. Derdziuk, Teologia moralna w służbie wiary Kościoła, Wydawnictwo KUL Lublin 2010, 125-134.
2 A. Derdziuk, Teologia moralna, s. 89.
3 P. Feyerabend, Mentale Ereignisse und das Gehirn, w: Analytische Philosophie des Geistes, pod red. P. Bieri, Weinheim-Basel: Beltz Verlag 42007, s. 121-125.
5 T. Zadykowicz, Okaleczenie, EK, t. 15, kol. 460-461.
6 DWR 10.
7 TWNT, t. 1, s. 321.
Dostosowanie przez autora zapisu przypisów do powyższych zasad jest warunkiem przyjęcia tekstu przez redakcję do publikacji w „Studiach Nauk Teologicznych PAN”. Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację.

DEKLARACAJA

Wytyczne