Prawda a ekumenizm – Benedykt XVI wobec anglikanów


Abstrakt

Ekumeniczna działalność jest niezwykle ważnym aspektem życia Kościoła katolickiego. Autor artykułu spojrzał na aktywność ekumeniczną w perspektywie nauczania Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Według papieża emeryta
w Kościele katolickim po Vaticanum II najbardziej niebezpieczny dla ekumenizmu jest relatywizm. Specjalny dokument promulgowany przez papieża Benedykta XVI, zatytułowany Anglicanorum coetibus, był wspaniałym przykładem ekumenicznej działalności w katolickim i soborowym duchu. Artykuł ukazuje także ekumenizm w perspektywie soborowego Dekretu o ekumenizmie i liturgicznej wizji jedności Kościoła.


Słowa kluczowe

ekumenizm; Benedykt XVI; Kościół Anglii; relatywizm

[b.a.], Anglikanie przygotują liturgię zmiany płci dla transseksualistów?, Gość.pl, 49 (2019), http://gosc.pl/doc/4046881.Anglikanie-przygotuja-liturgie-zmiany-plci-dla-transseksualistow (dostęp: 27.01.2018).
Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate” (2009), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/caritas_in_veritate_or_29062009.html (dostęp: 20.01.2018).
Benedykt XVI, Konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus” o ustanowieniu ordynariatów personalnych dla anglikanów przystępujących do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim (2009), w: Wspólnota anglikańska a ekumenia. Wokół konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coetibus” Benedykta XVI, red. T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków 2010, s. 159–165.
Benedykt XVI, P. Seewald, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu, tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011.
Brand C.A., Very Members Incorporate: Reflections on the Sacral Language of Divine Worship, Antiphon 19,2 (2015), s. 132–154.
Bux N., Benedict XVI’s Reform. The Liturgy between Innovation and Tradition, San Francisco 2012.
Ferdek B., Modele ekumenizmu według Josepha Ratzingera, Studia Salvatoriana Polonica 1 (2007), s. 61–76.
Ferdek B., Duch Boży nad wodami Renu. Refleksje nad ścieżkami nadreńskiej pneumatologii, Wrocław 2010.
Feulner H.J., Unity of Faith in Diversity of Liturgical Expression: An Ecumenical Approach from a Catholic Perspectiveby Means of the „Divine Worship” Form of the Roman Rite, Shared Treasure Journal of the Anglicanorum Coetibus Society 4,4 (2017), s. 31–72.
Gaál E. de, O Lord, I Seek Your Countenance. Explorations and Discoveries in Pope Benedict XVI’s Theology, Steubenville 2018.
Kongregacja Nauki Wiary, Normy uzupełniające do konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coetibus”, w: Wspólnota anglikańska a ekumenia. Wokół konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coetibus” Benedykta XVI, red. T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków 2010, s. 167–174.
Nichols A., Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, tłum. D. Chabrajska, Kraków 2006.
Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, tłum. G. Sowiński, Kraków 1998.
Ratzinger J., Wiara, prawda, tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005.
Ratzinger J., Opera omnia, t. IX: Teologia liturgii, tłum. W. Szymona, Lublin 2012.
Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2012.
Ratzinger J., Opera omnia, t. VIII/2: Kościół – znak wśród narodów, tłum. W. Szymona, Lublin 2013.
Skrzypczak R., Kto się boi Romano Amerio, Fronda 50 (2009), s. 92–111.
Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio” (1964), w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 193‒208.
Terlikowski T., Koń trojański w mieście Boga. Pół wieku po Soborze, Kraków 2012.
Terlikowski T., Ślady Boga, Warszawa 2012.
Pobierz

Opublikowane : 2020-02-27Paweł Beyga