Kerygmat w ujęciu papieża Franciszka. Refleksje dogmatyczno-pastoralne


Abstrakt

Kerygmat to orędzie zawierające fundamentalne prawdy wiary i urzeczywistniające łaskę zbawienia oraz przemiany, które rodzi do wiary, a także nowości życia w Chrystusie. Orędzie to rozbrzmiewa w Kościele od samego początku, gdyż już w dniu Pięćdziesiątnicy: „Piotr razem z Jedenastoma […] przemówił do nich donośnym głosem: […] Jezusa Nazarejczyka […] przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci” (Dz 2,14.23–24). Z czasem dobra nowina o Jezusie Chrystusie z ziarna kerygmatu przerodziła się w nauczanie, orzeczenia dogmatyczne i teologię, a Kościół stał się depozytariuszem, strażnikiem oraz nauczycielem tej prawdy. Nie przestał być jednak keryksem i w szczególnych momentach historii powraca do pierwszego orędzia. Również współczesny następca Piotra głosi prawdę: „On żyje!”. Papież Franciszek, powracając do głoszenia kerygmatu, podejmuje także refleksję dogmatyczno-pastoralną nad jego istotą. Głosząc – przybliża Boga człowiekowi, a nauczając o pierwszym orędziu – przybliża kerygmat teologom i duszpasterzom.


Słowa kluczowe

kerygmat; papież Franciszek; zbawienie; przepowiadanie

Cantalamessa R., Tajemnica Wielkanocy, Wrocław 2002.
Cantalamessa R., Tajemnica głoszenia Słowa Bożego, Wrocław 2007.
Cantalamessa R., Moc krzyża, Kraków 2013.
Drączkowski F., Kerygmat pisemny w teorii i praktyce Klemensa Aleksandryjskiego, Roczniki Teologiczne 26,6 (1979), s. 21–43.
Drączkowski F., Idea kerygmatu pisemnego w przekazach patrystycznych, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1994, s. 9–20.
Drączkowski F., Patrologia, Pelplin–Lublin 1999.
Dyk S., Homilia – droga do żywego poznania Chrystusa, Kielce 2016.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Kraków 2013.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, Kraków 2016.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Christus vivit”, Kraków 2019.
Franciszek, Konstytucja apostolska „Veritatis gaudium”, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/konstytucje/veritatis_gaudium_08122017.html (dostęp: 5.09.2019).
Franciszek, Przemówienie podczas czuwania z młodymi w ramach XXXIV Światowego Dnia Młodzieży w Panamie, L’Osservatore Romano [wyd. polskie] 410,2 (2019), s. 26–30.
Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu, przekł. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 2014.
Guzowski K., Duch dialogujący, Lublin 2016.
Jaklewicz T., Kerygmat, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 371–374.
Jankowski A., Kerygmat w Kościele apostolskim, Częstochowa 1989.
Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.
Klemens Aleksandryjski, Kobierce, t. 1, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994.
Lekan J., Kerygma i mistagogia w zbawczym spotkaniu współczesnego człowieka z Bogiem, Teologia w Polsce 8,2 (2014), s. 71–86.
Mazur J., Od kerygmatu do Ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, Radom 2003.
Paciorek A., Kerygmat, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 1360–1362.
Paszkowska T., Chrystoformizacja, w: Leksykon teologii duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 123–124.
Pawłowski A., Kerygmat w nowej ewangelizacji, Poznań 2014.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 2000.
Prado Flores J.H., Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, Poznań 2013.
Ryś G., Pierwsze jest pierwsze, Kraków 2015.
Ryś G., Przedmowa, w: R. Cantalamessa, Życie w Chrystusie. Duchowe przesłanie listu do Rzymian, Kraków 2014, s. 9–10.
Tardif E., Prado Flores J.H., Dynamis. Evangelizando con gran poder, México [b.r.w.].
Zborowski M., Jakie poznanie Syna przynoszą kerygmatyczne formuły „za nas” i „dla nas” (por. Rz 4,25)?, w: Imago Dei – Imago Christi. Na Obraz Boży, red. A. Małek, Ł. Rzepka, Kraków 2018, s. 31–47.
Zborowski M., Kerygmat we współczesnych ruchach kościelnych, Resovia Sacra 26 (2019), [w druku].
Pobierz

Opublikowane : 2020-02-27Michał Zborowski