Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego

Maria Opiela

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie społeczno-kulturowego waloru aplikacji gier i zabaw na rzecz innowacji w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej. Wykorzystanie koncepcji E. Bojanowskiego oparte na krytycznej edycji jego notatek w odniesieniu do interdyscyplinarnego dorobku nauk społecznych i humanistycznych posłużyło opracowaniu teoretycznych podstaw rozwiązań metodycznych. Na tej podstawie przedstawiono gry i zabawy jako element kultury dawnej i współczesnej, ich znaczenie dla integralnego rozwoju i edukacji osoby oraz społeczno-kulturowy walor ich aplikacji w integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej. Ukazano i uzasadniono społeczno-kulturową wartość, potrzebę, zasady korzystania z dorobku przeszłości i jego aplikacji we współczesnej praktyce edukacyjnej i kulturalnej.

Słowa kluczowe:

zabawa, gra, osoba, społeczność, kultura, edukacja, integracja

Gigilewicz E., Opiela M. L. (red.), Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, T. 1, Lublin 2016.
Golka M., Pojmowanie zabawy, w: Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, red. J. Grad i H. Mamzer, Poznań 2004, s. 12.
Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985.
Kantor R., Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego. Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a w istocie o jej braku, Kraków 2013.
Kantor R., Interkulturowość zabawy : obce wzory kultury zabawy i rozrywki i ich recepcja we współczesnej kulturze ludycznej Krakowa, „Relacje Międzykulturowe” 2017, nr 1, s. 161–195.
Kurowicka E., Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, nr 9 (specjalny), s. 205–215.
Leśniewska G., Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji, „Studia i Prace WNEIZ US” 2017, nr 1, s. 65–75.
Muchacka B., Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2014, nr 1, s. 7–18.
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995.
Opiela M.L. (red.), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2016.
Opiela M., Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2019.
Paleczny T., Zabawa w czasach globalizacji, w: Wąż w raju: Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Kraków 2011, s. 9–29.
Romanowska T., Zabawa w kontekście kulturowym, „Civitas et Lex”, 2018, nr 3, s. 47–76.
Sikorska L., Gry i zabawy pełnią istotną funkcję w nauczaniu obcokrajowców polskiej grzeczności językowej, „Języki Obce w Szkole” 2017, nr 3, s. 97–101.
Truskolaska J., Osoba i zabawa, Lublin 2007.
Waloszek D., Kulturowy kontekst zabawy, online: http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php/ Kulturowy_kontekst_zabawy [dostęp: 16 kwietnia 2020 r.].
Zabawa w: Encyklopedia PWN, online: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zabawa;3999635.html [dostęp: 22 kwietnia 2020 r.].
Pobierz

Opublikowane
06.10.2020


Opiela, M. (2020). Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 63(1), 87–102. https://doi.org/10.31743/zn.2020.63.1.05

Maria Opiela  sloyola@wp.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-0077-8985Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).