Religijność i moralność polskiej młodzieży – zależność czy autonomia?


Abstrakt

Artykuł, w oparciu o wyniki aktualnych badań empirycznych o charakterze ilościowym zrealizowanych na próbach ogólnopolskich, ale również w oparciu o wyniki cyklicznych badań prowadzonych wśród młodzieży kończącej edukację na poziomie szkół średnich, koncentruje się na przeobrażeniach w zakresie religijności i moralności polskiej młodzieży, umiejscawiając obserwowane trendy na płaszczyźnie socjologicznych teorii przemian religijności i jej związków z moralnością.


Słowa kluczowe

Religijność; moralność; młodzież; sondaż; badania empiryczne; sekularyzacja

Bell D., Powrót sacrum, Poznań 1983.
Berger P., Refleksje o dzisiejszej socjologii religii, „Teologia Polityczna” 2009–2010, nr 5.
Berger P., Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Kraków 2005.
Boguszewski R., Głowacki A., Między patriotyzmem a nacjonalizmem, Komunikat z badań CBOS nr 151/2016.
Boguszewski R., Codzienna aktywność Polaków. Autoportret i obraz środowiska społecznego w latach 1988–2018, Komunikat z badań CBOS nr 164/2018.
Boguszewski R., Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia? Studium socjologiczne, Toruń 2012.
Boguszewski R., Wartości i normy, Komunikat z badań CBOS nr 111/2013.
Boguszewski R., Zasady moralne a religia, Komunikat z badań CBOS nr 4/2017.
Bożewicz M., Boże Narodzenie 2019, Komunikat z badań CBOS nr 164/2019.
Głowacki A., Jakiego prawa aborcyjnego oczekują Polacy?, Komunikat z badań CBOS nr 144/2016.
Głowacki A., Oceny sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce, Komunikat z badań CBOS nr 101/2019.
Grabowska M., Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji, Warszawa 2018. Grabowska M., Gwiazda M., Młodzież 2016, Opinie i Diagnozy nr 38, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa 2017.
Grabowska M., Gwiazda M., Młodzież 2018, Opinie i Diagnozy nr 43, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa 2019.
Habermas J., Wierzyć i wiedzieć, „Znak” 2002, nr 568, tłum. M. Łukasiewicz.
Jan Paweł II, Encyklika «Veritatis splendor». O niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, Watykan 1993.
Libiszowska-Żółtkowska M., Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, Kraków 2010.
Libiszowska-Żółtkowska M., Wprowadzenie, w: Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem, E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska,
G. Pickel, D. Pollack, Kraków 2012.
Mariański J., Religia i moralność w przednowoczesnych i nowoczesnych społeczeństwach, w: O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea, red. W. Pawlik, E. Zakrzewska-Manterys, Warszawa 2008.
Mariański J., Religia i moralność we współczesnym świecie – utożsamianie czy rozdzielanie?, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń, K. Kaucha i in., Lublin 2007.
Mariański J., Religijność w procesie przemian, Warszawa 1991.
Mariański J., Sekularyzacja a nowe formy religijności, „Roczniki Nauk Społecznych” 2009, t. 1(37).
Mariański J., Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006.
Mariański J., Socjologia moralności, Lublin 2006.
Mariański J., Wargacki S., Płynne sacrum w społeczeństwie ponowoczesnym, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2016, nr 4(17).
Parsons T., Struktura społeczna a osobowość, Warszawa 1969.
Słomski W., Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności, Warszawa 2009.
Sztajer S., Założeniowość teorii przemian religijności, „Przegląd Religioznawczy” 2015, nr 1(255).
Pobierz

Opublikowane : 2020-06-16


Boguszewski, R., & Bożewicz, M. (2020). Religijność i moralność polskiej młodzieży – zależność czy autonomia?. Zeszyty Naukowe KUL, 62(4), 31-52. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.4.02

Rafał Boguszewski  rafal_boguszewski@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1831-4265
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).