Kryzys Kościoła jako kryzys wartości w niemieckim dyskursie teologiczno-socjologicznym


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest przemianom następującym w sferze aksjonormatywnej, których skutkiem jest zmiana miejsca i roli Kościoła we współczesnym społeczeństwie, często określana mianem kryzysu. Autorka przedstawia najważniejsze wątki toczącej się od kilku dziesięcioleci w środowisku teologów i socjologów niemieckich dyskusji na temat możliwych przyczyn osłabienia społecznej pozycji instytucji Kościoła oraz sposobów radzenia sobie z tą sytuacją. Problemy Kościoła katolickiego w Niemczech są nieco inne niż w Polsce, jednak zbliżone kierunki przemian społeczno-kulturowych, w tym również tych zachodzących w sferze wartości, sprawiają, że Kościół w Polsce w przyszłości prawdopodobnie będzie musiał stawić czoła podobnym problemom. Potrzebne mogą okazać się pewne zmiany strukturalne oraz pastoralne, które mogłyby się przyczynić do wzrostu wiarygodności i skuteczności głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi.


Słowa kluczowe

Wartości chrześcijańskie; kryzys Kościoła; kultura współczesna

Carta del santo Padre Francisco al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, 31 de mayo de 2018.
Ebertz M.N., Erosion der (katholischen) Kirche. Altes flicken oder neues wagen?, w: P. Becker, U. Diewald, Die Zukunft von Religion und Kirche in Deutschland, Freiburg im Breisgau 2014, s. 29–47.
Ebertz M.N., Päpstlicher Kirchenkurs. Die Option der elitären Minorisierung, w: Entweltlichung der Kirche?, red. J. Erbacher, Freiburg im Breisgau 2012, s. 125–139.
Florin Ch., Die Herrschaft des Kein – wie die katholische Kirche spricht, w: P. Becker, U. Diewald, Die Zukunft von Religion und Kirche in Deutschland, Freiburg im Breisgau 2014, s. 157–168.
Gabriel K., Alte Probleme und neue Herausforderungen, w: P. Becker, U. Diewald, Die Zukunft von Religion und Kirche in Deutschland, Freiburg im Breisgau 2014, s. 13–28.
Inglehart R., The silent Revolution, Princeton 1977. Karle I., Sinn für unlösbare Fragen, w: P. Becker, U. Diewald, Die Zukunft von Religion und Kirche in Deutschland, Freiburg im Breisgau 2014, s. 111–119.
Kaufmann F.-X., Kirche begreifen. Analysen und Thesen zur gesellschaftlichen Verfassung des Christentums, Freiburg 1979.
Kaufmann F.-X., Kirche in der ambivalenten Moderne, Freiburg im Breisgau 2012. Kaufmann F.-X., Kirchenkrise. Wie überlebt das Christentum?, Freiburg im Breisgau 2011. Kaufmann F.-X., Wie überlebt das Christentum?, Freiburg 2000. Knoblauch H., Ekstatische Kultur. Zur Kulturbedeutung der unsichtbaren Religion, w: Moderne Zeiten. Reflexionen zur Multioptionsgesellschaft, red. A. Brosziewski, T.S. Eberle, Ch. Maeder, Konstanz 2001, s. 153–168.
List do Ludu Bożego 20 sierpnia 2018, http://www.katolsk.no/nyheter/2018/08/201eklerykalizm-tworzy-rozlam-w-kosciele-eklezjalnym201d-list-papieza-1 [dostęp: 27.11.2019]. Löwith K., Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie, Stuttgart 1957.
Łodzińska J., Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek podlaskich, Warszawa 2018.
Mariański J., Maturzyści puławscy w latach 1994–2016. Szkic do portretu młodych Polaków, Lublin 2019.
Marx R., Religion und Kirche heute – ist die Zukunft schon vergangen?, w: P. Becker, U. Diewald, Die Zukunft von Religion und Kirche in Deutschland, Freiburg im Breisgau 2014, s. 89–100. Schmitt C., Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin 1934. Schulze G., Krisen, Zürich 2010. Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/kryzys;2565070.html [dostęp: 27.11.2019]. Wielecki K., Kryzys i socjologia, Warszawa 2012.
Pobierz

Opublikowane : 2020-06-17


Zduniak, A. (2020). Kryzys Kościoła jako kryzys wartości w niemieckim dyskursie teologiczno-socjologicznym. Zeszyty Naukowe KUL, 62(4), 53-70. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.4.03

Agnieszka Zduniak  a.zduniak@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5349-7469
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).