O czasopiśmie

Czasopismo "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.
Trzy pierwsze tomy ABMK były kwartalnikiem. Od tomu czwartego (1962 r.) pismo ukazuje się jako półrocznik.
Redaktorem - założycielem "Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych" był ks. Stanisław Librowski, który kierował pismem w latach 1959-1991, wydając 60 tomów ABMK.
Półrocznik ma unikalny charakter w skali światowej, gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego.

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Półrocznik „Archwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” zgodnie z założeniami statutu Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych ma za zadanie upowszechnianie badań nad zbiorami kulturowymi Kościoła katolickiego (archiwa, biblioteki, muzea). Ze względu na swoją specyfikę stanowi również łącznik pomiędzy instytucjami kulturowymi Kościoła katolickiego oraz ze środowiskiem naukowym.

Zakres tematyczny czasopisma związany jest z przedstawionym celem czasopisma i ma wymiar interdyscyplinarny z ukierunkowaniem na historię, teologię, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historię sztuki, nauki prawne.

Półrocznik publikuje na swoich łamach artykuły dotyczące zbiorów kulturowych proweniencji kościelnej. Są to studia przedstawiające historię zbiorów kościelnych lub też charakteryzujące ich ważniejsze zespoły, będące nie tylko w posiadaniu Kościoła katolickiego. Zamieszczane są również inwentarze archiwalne i muzealne, katalogi biblioteczne kościelnych bibliotek, archiwów i muzeów. Ukazują się również edycje krytyczne źródeł do historii Kościoła katolickiego (wizytacje kanoniczne, księgi brackie, statuty kapituł, fundacje i erekcje instytucji kościelnych itp.). Drukowane są również rozprawy prawne dotyczące instytucji kulturowych Kościoła katolickiego. Publikowane są także artykuły dotyczące historii Kościoła.