ABMK

O czasopiśmie

Półrocznik  "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawany jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Trzy pierwsze tomy ABMK były kwartalnikiem. Od tomu czwartego (1962 r.) pismo ukazuje się jako półrocznik. Redaktorem - założycielem "Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych" był ks. Stanisław Librowski, który kierował pismem w latach 1959-1991, wydając 60 tomów ABMK. Półrocznik ma unikalny charakter, gdyż na jego łamach ukazują się artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego.

Artykuły oraz recenzje i informacje drukowane są w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Półrocznik „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” zgodnie z założeniami statutu Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych ma za zadanie upowszechniać badania nad zbiorami archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego. Ze względu na swoją specyfikę stanowi również łącznik pomiędzy instytucjami kulturowymi Kościoła katolickiego i środowiskiem naukowym. Półrocznik ABMK jest też ważną platformą współpracy naukowej badaczy z naszego regionu, promując ich prace i pobudzając do dalszych badań nad przeszłością i dziedzictwem kulturowym Kościoła katolickiego. Dlatego też czasopismo zaprasza na swoje łamy autorów z zagranicy, którzy badają kościelne zbiory kulturowe. Międzynarodowa Rada Naukowa oraz artykuły w językach obcych mają za zadanie popularyzować polskie badania za granicą, utrzymując kontakt pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Zakres tematyczny czasopisma związany jest z przedstawionym celem czasopisma i ma wymiar interdyscyplinarny z ukierunkowaniem na historię, teologię, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historię sztuki, nauki prawne.