O czasopiśmie

Półrocznik  "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawany jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Trzy pierwsze tomy ABMK były kwartalnikiem. Od tomu czwartego (1962 r.) pismo ukazuje się jako półrocznik. Redaktorem - założycielem "Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych" był ks. Stanisław Librowski, który kierował pismem w latach 1959-1991, wydając 60 tomów ABMK. Półrocznik ma unikalny charakter, gdyż na jego łamach ukazują się artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego. Artykuły oraz recenzje i informacje drukowane są w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Półrocznik „Archwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” zgodnie z założeniami statutu Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych ma za zadanie upowszechnianie badań nad zbiorami kulturowymi Kościoła katolickiego (archiwa, biblioteki, muzea). Ze względu na swoją specyfikę stanowi również łącznik pomiędzy instytucjami kulturowymi Kościoła katolickiego i środowiskiem naukowym. Zakres tematyczny czasopisma związany jest z przedstawionym celem czasopisma i ma wymiar interdyscyplinarny z ukierunkowaniem na historię, teologię, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historię sztuki, nauki prawne. Półrocznik publikuje na swoich łamach artykuły dotyczące zbiorów kulturowych proweniencji kościelnej. Są to studia przedstawiające historię zbiorów kościelnych lub też charakteryzujące ich ważniejsze zespoły, będące nie tylko w posiadaniu Kościoła katolickiego. Nacisk położony jest na opracowania dotyczące teorii i praktyki gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania tych zbiorów. Zamieszczane są również prace informujące o materiałach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych proweniencji kościelnej, na przykład różnorodne ich katalogi i inwentarze. Ukazują się również edycje krytyczne źródeł do historii Kościoła katolickiego (wizytacje kanoniczne, księgi brackie, statuty kapituł, fundacje i erekcje instytucji kościelnych itp.). Drukowane są również rozprawy prawne dotyczące instytucji kulturowych Kościoła katolickiego. Całości dopełniają opracowania związane tematycznie z dziejami Kościoła katolickiego.