ABMK

PROCES RECENZJI

 1. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zasadami recenzowania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. oraz 2 czerwca 2015 r., a także zasadami etyki publikacyjnej zgodnymi z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics).
 2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.
 3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję ABMK.
 4. Następnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, posiadających co najmniej stopień doktora.
 5. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zależność służbową (podległość zawodową), bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) oraz bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński) występujące pomiędzy recenzentem a autorem recenzowanego tekstu. Recenzentami nie są także członkowie Redakcji (redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji).
 6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double blind review process).
 7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
 8. Recenzenci są zobowiązani do poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Redakcję. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 9. Recenzent winien zaalarmować Redakcję wobec zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści
 10. Recenzent przygotowuje recenzję w formie elektronicznej na platformie OJS lub wypełnia formularz recenzji, który przesyła na adres e-mail Redakcji w formie pdf. Dopuszczalne jest również przesłanie recenzji artykułu z odręcznym podpisem, która jest przechowywana w Redakcji przez 5 lat.
 11. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 12. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 13. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.

Formularz recenzji pdf

Formularz recenzji rtf