Inwentarz parafii Racławice z 1923 roku


Abstrakt

Parafia Racławice k. Niska, została erygowana na przełomie XIII/XIV wieku. Źródła historyczne poświadczają w okresie staropolskim obecność co najmniej 3 kościołów. W połowie XVIII wieku właściciel części Racławic i Przędzela, Józef Grabiński, ufundował świątynię, która spłonęła w 1914 roku. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku przystąpiono do budowy nowego ośrodka kultu. Świątynia została poświęcona 8 maja 1922 roku. Inwentarz parafialny z 1923 roku ukazuje wysiłek, jaki duchowieństwo i wierni podjęli, by wyposażyć kościół w niezbędne paramenty liturgiczne.


Słowa kluczowe

Racławice; inwentarze kościołów parafialnych; historia Kościoła

Barć B. (red.), Karol Mróz, w: Przeszli przez tę ziemię czyniąc dobro. Cmentarz w Racławicach, Stalowa Wola 2012. s. 89.
Barć B. (red.), Mieczysław Fusek, w: Przeszli przez tę ziemię czyniąc dobro. Cmentarz w Racławicach, Stalowa Wola 2012, s. 96.
Broński K., Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Kraków 2003.
Gurba S., Twórczość artystyczna Marii Waldeck – malarki z Królewskiej Wsi Pysznica, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 107 (2014) nr 5-6, s. 391-396.
Hensel J., Towarzystwa Kredytowe Ziemskie, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 2, red. M. Kamler, Warszawa 1981, s. 410.
Janakowski M., Inwentarz kościoła parafialnego w Chlewiskach z lat 1865–1866, „Z Dziejów Regionu i miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej”, 6 (2015) s. 119-151.
Karkocha M., Opis probostwa w Małogoszczu z 1856 roku, „Przegląd Nauk Historycznych”, 17 (2018) nr 1, s. 143-170.
Kowalik M., Szczurowski Ł., Wojciech Sapecki, w: Przeszli przez tę ziemię czyniąc dobro. Cmentarz w Racławicach, red. B. Barć, Stalowa Wola 2012, s. 53.
Kowalik M., Klemens Kostheim (1840-1908), w: Przeszli przez tę ziemię. Przeszli przez tę ziemię czyniąc dobro. Cmentarz w Racławicach, red. B. Barć, Stalowa Wola 2012, s. 32-33.
Kowalski W., Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku, Kielce 1998.
Kracik J., Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII-XVIII w., „Nasza Przeszłość”, 61 (1984) s. 111-147.
Kufel R.R., Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2011.
Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do r. 1795, t. 4, Kraków 2002.
Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 19 (1969) s. 271-357.
Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980.
Markowska E., Archiwum parafialne i jego zasób na przykładzie archiwum rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Białej Podlaskiej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, 7 (2009) s. 9-32.
Momidłowski S., Wspomnienia pośmiertne o przemyskich kapłanach, Przemyśl 2019.
Moskal T., Duszpasterze parafii Racławice w latach 1918-1939, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 92 (2009) s. 165-176.
Rawski J., Wybrane zagadnienia dotyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu, Tarnobrzeg 1997.
Rocznik Diecezji Sandomierskiej 1994, red. Z. Kończak, Sandomierz 1994.
Szkutnik P., Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w., „Biuletyn Szadkowski”, 15 (2015) s. 69-87.
Wizytacja kanoniczna dekanatu rudnickiego, dokonana przez ks. bpa sufragana Karola Józefa Fischera r. 1901, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 2 (1902) s. 366.
Wizytacja kanoniczna dekanatu rudnickiego, dokonana przez ks. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w r. 1911, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 12 (1912) s. 516-517.
Wykaz kościołów diecezji przemyskiej ob. łać. wskutek wojny całkowicie zniszczonych lub częściowo uszkodzonych, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 17 (1917) s. 43-51.
Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie, oprac. M. Florek, Warszawa 1995.
Żurek W., Inwentarz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Kobryniu z 21 sierpnia 1933 roku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 109 (2018) s. 399-412.
Żurek W., Inwentarz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Siehniewiczach z 14 maja 1930 roku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 110 (2018) s. 465-476.
Żurek W., Parafialny kościół farny świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim w 1831 roku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 111 (2019) s. 423 433.
Pobierz

Opublikowane : 2020-06-30


Moskal, T. (2020). Inwentarz parafii Racławice z 1923 roku. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 285-300. https://doi.org/10.31743/abmk.10009

Tomasz Moskal 
Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0174-893X

dr hab. historii Kościoła, prof. KUL