ABMK

Misja jako element zarządzania strategicznego muzeum

Agnieszka Szostak

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego , Polska

Abstrakt

Museums in Poland are developing dynamically and undergoing intensive transformations. More and more attention is paid to the issues of management, including the ones connected with a missionary role of museums. The concept of a mission is commonly identified with the purposes of museums and the main subject of their activity. The aim of this article is to analyze a mission as an element of strategic management for museums, as well as to identify the scale of the phenomenon of a mission formulated by Polish museums (how many of them have a formulated mission?), and to analyze the content of a mission, mainly with reference to the objectives included in the law on museums. The article discusses the results of the existing data analysis (the websites review and the Public Information Bulletin of museums which are in the database of the National Institute of Museums and Public Collections).

Słowa kluczowe:

muzeum, misja muzeum, muzea w Polsce

Zarządzanie strategiczne w: Nowoczesne zarządzanie muzeum Współpraca polsko-holenderska w ramach projektu MATRA 1999-2007, red. J. Czaj, Warszawa 2007, s. 28-47.

Barańska Katarzyna, Misja jako narzędzie przezwyciężania współczesnych aporii muzealnych, w: Ekonomia Muzeum, red. D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, Kraków 2011, s.175-182.

Barańska Katarzyna Muzeum etnografi czne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2004.

Barańska Katarzyna, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

Barańska Katarzyna Wiatr w żaglach, czyli misja Muzeum Etnografi cznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, „Zarządzanie w kulturze”, 7 (2006) s. 15-23.

Batko Roman, Kotowski Robert, Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010.

Borusewicz Mirosław, Nauka czy rozrywka. Nowa muzeologia w europejskich defi nicjach muzeum, Kraków 2012.

Dragićević-Śeśić Milena, Stojković Branimir, Kultura, zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.

Gaweł Łukasz Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, „Zarządzanie publiczne”,15 (2011) z. 3, s. 51-63.

Griffi n Ricky, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998.

Klaś Jarosław Misja instytucji kultury na przykładzie muzeum – po co i jak ją tworzyć, „Zarządzanie w kulturze,” 17 (2016) z. 1, s. 1-8.

Koch Richard, Słownik zarządzania i fi nansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, misja, wizja, Kraków 1997.

Kożuch Barbara Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004.

Koźmiński Andrzej, Piotrowski Włodzimierz red., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2013.

Lewandowski Mateusz, Czynniki utrudniające samodzielne opracowywanie planów strategicznych prze pracowników instytucji kultury, w: Zarządzanie w instytucji kultury, red. Ł. Wróblewski, Warszawa 2014.

Lewandowski Mateusz, Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Katowice 2013.

Matt Geralt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006.

Obłój Krzysztof, Strategia organizacji, Warszawa 1999.

Penc Józef, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Warszawa 1994.

Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, red. Gołuchowski Jerzy, Spyra Zbigniew, Warszawa 2014.

Pobierz

Opublikowane
2017-06-29


Szostak, A. (2017). Misja jako element zarządzania strategicznego muzeum. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 107, 289–306. https://doi.org/10.31743/abmk.12144

Agnieszka Szostak 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego