Inwentarz kościoła parafialnego w Lądzie z 1936 roku. Edycja źródłowa


Abstrakt

Inwentarz kościoła parafialnego w Lądzie n. Wartą został sporządzony 26 września 1936 roku po objęciu funkcji proboszcza i dyrektora Zakładu Salezjańskiego przez ks. Franciszka Miśkę SDB, późniejszego męczennika drugiej wojny światowej, obecnie kandydata na ołtarze. Dokument stanowi ostatnie źródło dokumentujące stan wyposażenia kościoła przed wybuchem wojny. Klasztor w czasie okupacji od stycznia 1940 roku do października 1941 roku pełnił funkcję obozu przejściowego dla duchownych z kilku diecezji i zakonów. Później Niemcy przeznaczyli klasztor na szkołę Hitlerjugend, która funkcjonowała aż do momentu wyzwalania tych ziem. W czasie okupacji klasztor, kościół i jego wyposażenie uległy licznym dewastacjom.


Słowa kluczowe

klasztor i kościół w Lądzie n. Wartą; inwentarz kościoła parafialnego; salezjanie; Wielkopolska

Chmielewski M., Małe Seminarium Duchowne Księży Salezjanów w Lądzie n. Wartą w latach 1921-1952, „Seminare”, 20 (2004) s. 495-515.
Chmielewski M., Wąsowicz Jarosław, Św. Jan Bosko (1815-1888) na tle epoki. Tabele synoptyczne, „Seminare”, 18 (2002) s. 561-600.
Jarecki M., Krótka historia powiatów Ziemi Słupeckiej, Słupca 2002.
Klawikowski Z., Początki i rozwój dzieła salezjańskiego w Lądzie n. Wartą – wspólnota św. Bernarda, w: Salezjanie w Lądzie 1921-2011, red. J. Nowiński, Warszawa-Ląd 2011, s. 20-22.
Nowiński J., Restauratio et aedificatio. Zabytkowy zespół klasztorny w Lądzie pod opieką salezjanów, „Seminare”, 13 (1997) s. 282-283.
Pietrzykowski J., Duchowni polscy – dobrodzieje salezjańscy z lat 1898-1938, „Seminare”, 18 (1002) s. 611-613.
Świda A., Salezjańskie szkolnictwo w Polsce (zarys), w: 75 lat działalności salezjanów w Polsce, red. R. Popowski, S. Wilk, M. Lewka, Łódź-Kraków 1974, s. 11-36.
Wąsowicz J., Lądzcy męczennicy, Obóz przejściowy dla duchowieństwa w Lądzie n. Wartą. Styczeń 1940 – październik 1941, wyd. 2 popr. i uzup., Ląd 2013.
Wąsowicz J., Lista Duchownych internowanych w Lądzie 6 X 1941 r., „Seminare”, 17 (2001) s. 505-518.
Wąsowicz J., Parafia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Lądzie, w: Salezjanie w Lądzie 1921-2011, red. J. Nowiński, Warszawa-Ląd 2011, s. 104-109.
Wąsowicz J., Relacja o pracy duszpasterskiej i społecznej ks. Franciszka Szczygłowskiego (1876-1941), dobrodzieja dzieł salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim i Lądzie na Wartą. Edycja źródłowa, „Seminare”, 34 (2013) s. 325-332.
Żurek W., Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900-1963. Rozwój i organizacja, Lublin 1996.
Pobierz

Opublikowane : 2019-06-23


Wąsowicz, J. (2019). Inwentarz kościoła parafialnego w Lądzie z 1936 roku. Edycja źródłowa. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 111, 393-414. https://doi.org/10.31743/abmk.6324

Jarosław Wąsowicz 
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1253-3627