Księgozbiory kolegiów kanonickich archidiakonatu wojnickiego do 1786 roku


Abstrakt

Istniejące w granicach archidiakonatu wojnickiego dwie kolegiaty w Wojniczu i Bobowej posiadały swoje księgozbiory. Od strony zasobności były to biblioteki zbliżone, kolegiata w Wojniczu – 77 tytułów, w Bobowej – ok. 50. Trzon obydwu zasobów bibliotecznych stanowiły księgi z zakresu teologii, kaznodziejstwa, filozofii, prawa i historii. Rangę zbioru wojnickiego podnoszą zachowane do dziś cenne oprawy gotyckie i renesansowe na wielu XV-wiecznych księgach, nieco zniszczone przez upływ czasu. Obie biblioteki kolegiackie, choć powstały w różnym czasie i okolicznościach (Wojnicz – 1465, Bobowa – 1529), gromadziły księgi tematycznie związane z pracą duszpasterską, co jest szczególnie widoczne w przypadku Bobowej. Z kolei w przypadku kolegiaty w Wojniczu wiele cennych dzieł należało do kanoników, którzy wcześniej gromadzili je na okoliczność odbywanych studiów i pracy na uniwersytecie, z czasem przekazując je w drodze legatu testamentowego do zbiorów biblioteki kolegiackiej. Bez wątpienia księgozbiór kolegiaty w Wojniczu należał do znaczących pod względem zawartości treściowej ksiąg, jak również czasu ich wydania, w Bobowej zaś miał zdecydowanie charakter pragmatyczny.


Słowa kluczowe

Wojnicz; Bobowa; księgozbiór; kolegiata; kanonicy

ADT (Archiwum Diecezji Tarnowskiej), sygn. AEp CT, A/75 (1887), Spis dzieł znajdujących się w bibliotece dekanalnej dekanatu bobowskiego.
Gach P.P., Gruber Jan Teodor (1740-1808), w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 208.
Graczyk W., Księgozbiór klasztoru-eremu karmelitów bosych w Czernej od końca XVII do końca XIX wieku. Studium z dziejów kultury intelektualnej i duchowej, Kraków 2011.
Grzebień L., Krasnodębski Adam Kwiryn h. Pobóg (1628-1702), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 2, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 414-415.
Kołłataj H., Pamiętnik o stanie duchowieństwa katolickiego polskiego innych wyznań w połowie XVIII wieku, wyd. J.K. Żupański, Poznań 1840.
Kumor B., Archidiakonat, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1973, kol. 869.
Kumor B., Bąba Józef (1849-1936), w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, Lublin 1976, kol. 154-155
Kumor B., Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985, Kraków 1985.
Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do 1795 roku, t. 4, Kraków 2002.
Marszalska J.M., Katalog inkunabułów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tarnów 1997.
Marszalska J.M., Piętnastowieczny księgozbiór Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 80 (2003) s. 179-202.
Marszalska J.M., Graczyk W., Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Właściciele, użytkownicy, bibliofile, Warszawa 2017.
Ozorowski E., Starowolski Szymon (1588-1656), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 4, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 187-193.
Pawluk T., Dekanat, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. F. Gryglewicz, Lublin 1989, kol. 1114.
Regner L., Szesnastowieczny rękopis Biblioteki kapitulnej w Wojniczu, „Roczniki Filozoficzne”, 10 (1962), nr 1, s. 173-187.
Steinke A.J., Synakiewicz Feliks (zm. po 1792), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 4, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 240-242.
Szymański J., Archiwum i biblioteka parafialna w Wojniczu, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2 (1961), z. 1-2, s. 167-176.
Szymański J., Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786, Lublin 1962.
Wyczawski H.E., Pikulski Gaudenty (zm. 1763), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 3, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 359-360.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Graczyk, W. (2019). Księgozbiory kolegiów kanonickich archidiakonatu wojnickiego do 1786 roku. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 112, 137-150. https://doi.org/10.31743/abmk.6346

Waldemar Graczyk 
Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8057-8368