Theological heritage in the electronic bibliographic databases of the Federation of the Church Libraries FIDES. Review of initiatives

Agnieszka Gołda

Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland
https://orcid.org/0000-0001-6571-5304


Abstract

The websites of 80 libraries belonging to the Federation of the Church Libraries ‘Fides’ have been analysed in search of information about their bibliographic projects. The examples present the experience of the institutions in the development of information tools and the protection of the theological heritage acquired over the years. Selected bibliographical databases were characterized, divided into subject bibliographies and bibliographies of issues, bibliographies of serial publications and journal contents, and personal and collective bibliographies. It was established that the most important bibliographic product of the libraries associated under ‘Fides’ is the Electronic Bibliography of Theological Sciences, co-created with the National Library of Poland in Warsaw. The libraries under study, on the other hand, most often developed bibliographies of journal contents, which were partly absorbed by the subject bibliography, and less frequently by other subject bibliographies and bibliographies of journal contents issues and collective bibliographies.

Keywords:

bibliographic database, bibliography, church library, theological heritage, Federation of the Church Libraries ‘Fides’

Babicz M., Stare druki Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 80 (2003) s. 17-27.

Banach R., Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie z perspektywy historycznej, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 21 (2015) nr 1 (40), s. 25-52.

Bednarczyk J., Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zarys działalności, „Analecta Cracoviensia. Studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae”, 30/31 (1998/1999) s. 425-433.

Burnicka K., Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zarys problematyki, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 23 (2017) nr 2 (45), s. 57-70.

Ceynowa T., Wstępny katalog starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 55 (2014) nr 4, s. 5-19.

Dygdała B., Komputeryzacja Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu: od MAK do NUKAT, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 22 (2016) nr 2 (43), s. 19-30.

Filipiuk G., Archiwum i Biblioteka Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2007) nr 1-2 (24-25), s. 103-117.

Florianowicz M., Zbiór starych druków w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 21 (2015) nr 1 (40), s. 81-102.

Florianowicz M., Zielonka M., Działalność i organizacja Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie na przestrzeni trzydziestu lat istnienia, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2012) nr 2 (35), s. 59-73.

Garwoliński T., Dzieje Biblioteki „Hosianum” (Braniewo – Olsztyn: 1565-2008), „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2008) nr 1-2 (26-27), s. 59-72.

Grabińska U., Powstanie i rozwój Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2012) nr 2 (35), s. 39-57.

Grabuńczyk T., Historia komputeryzacji Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2009) nr 1-2 (28-29), s. 12-26.

Grzybowski M.M., Biblioteka Seminarium Duchownego od 1710 do 1990 roku, w: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, red. W. Graczyk, Płock 2003, s. 73-136.

Ja.P. [Puchalski Jacek], Biblioteki kościelne, w: Encyklopedia książki, t. 1, Eseje – A-J, red. A. Żbikowska-Migoń M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, s. 310-313.

Kęder W., Biblioteka opactwa cystersów w Mogile – Krakowie w XVII wieku, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, 4/15 (2012) z. 1, s. 13-27.

Klimecka G., Tynieckie rękopisy iluminiowane w zbiorach Biblioteki Narodowej przykładem benedyktyńskiej kultury piśmienniczej w XIV-XV w., w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995, s. 289-297.

Krysiak I., Biblioteka Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 21 (2015) nr 2 (41), s. 61-72.

Marszalska J.M., Biblioteka opactwa benedyktynów w Tyńcu w świetle jej inwentarzy, „Roczniki Biblioteczne”, 41 (1997) z. 1/2, s. 29-42.

Muc A., Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych jako źródło do badań historyczno-teologicznych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 109 (2018) s. 299-314.

Nir R., Polskie bibliografie teologiczne, „Colloquium Salutis”, 4 (1972) s. 247-268.

Nowicka A., Zarys dziejów Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2005) nr 1-2 (20-21), s. 37-49.

Olszewski M., Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2005) nr 1/2 (20-21), s. 74-87.

Olszewski M., Biblioteka AWSD w Białymstoku, w: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1995. Księga jubileuszowa, red. S. Hołodok, Białystok 1995, s. 115-124.

Przybysz-Stawska M., Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi: wybrane zagadnienia, „Przegląd Biblioteczny”, 81 (2013) z. 4, s. 485-494.

Rulka K., Inkunabuły w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (1996) nr 1-2, s. 58-65.

Szulc J., Biblioteki Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES: omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w 2007 roku, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2007) nr 1-2 (24-25), s. 5-23.

Ślemp E., Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2005) nr 1-2 (20-21), s. 88-106.

Umiński W., Zabytkowe oprawy w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie w świetle wystaw, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 21 (2015) nr 2 (41), s. 3-18.

Walkusz J., Zbiory i biblioteki kościelne w Polsce. Wprowadzenie w problematykę, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura”, 4 (2005) s. 27-36.

Warząchowska B., Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w przeddzień jubileuszu 25-lecia, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, (2014) nr 2 (36), s. 73-89.

Warząchowska B., Z zagadnień bibliologicznych w Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych, w: Bibliografie specjalne. Rozwój i otwartość, red. B. Włodarczyk, J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2018, s. 189-204.

Witczak J., Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES po dwudziestu latach, „Bibliotekarz”, (2013) nr 7-8, s. 12-17.

Witczak J., Funkcjonowanie centralnego serwisu informacji katalogowej i bibliograficznej FIDES w 2011 roku, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2012) nr 1 (34), s. 175-179.

Witkowska J., Jubileusz trzydziestolecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2014) nr 1 (38), s. 243-245.

Zezula B., Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wczoraj i dziś, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 22 (2016) nr 1 (42), s. 3-20.


Published
2020-06-30


Gołda, A. (2020). Theological heritage in the electronic bibliographic databases of the Federation of the Church Libraries FIDES. Review of initiatives. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 145–168. https://doi.org/10.31743/abmk.10001

Agnieszka Gołda 
Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. bibliologii i informatologii, prof. UŚ

https://orcid.org/0000-0001-6571-5304