Rev. Ludwik Grzebień SI (1939-2020) – a student and scientific assistant of Rev. Prof. Stanisław Librowski

Artur Hamryszczak

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL , Poland
https://orcid.org/0000-0002-2578-9971


Abstract

Rev. Ludwik Grzebień, SJ was a student and then the scientific assistant of Rev. Prof. Stanisław Librowski. Their cooperation began in 1968 when Rev. L. Grzebień’s scientific papers were published. In the same year he began studying at the Institute of Church History, attending Rev. S. Librowski’s seminars. In 1970, Rev. L. Grzebień presented his Master’s dissertation entitled ‘Biblioteka biskupa Hieronima Rozrażewskiego’ (The Library of Bishop Hieronim Rozrażewski) (1542-1600). Just a year after obtaining his master’s degree (1971), he submitted a dissertation entitled ‘Organization of Jesuit libraries in Poland from 16th to 18th century’. Both papers received very good reviews. After defending his doctorate in 1972, Rev. L. Grzebień was offered a position of scientific assistant in the Department of Auxiliary Sciences of History and Methodology of History by Rev. S. Librowski . During his research work in the Catholic University of Lublin, he was distinguished by great scientific diligence. In the academic year 1972/1973, he published five scientific articles. In August 1973, Rev. L. Grzebień travelled to England for a language course, archival research and for the purposes of the next stage of religious formation. He did not return to KUL, devoting himself instead to the realization of his scientific plans connected with the Jesuit order.

Keywords:

Rev. Ludwik Grzebień, Rev. Stanisław Librowski, Ignatianum, Jesuits, Catholic University of Lublin

Bieś A.P. (red.), Bibliografia prac Księdza Profesora Ludwika Grzebienia SJ za lata 1962-2009, w: Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, Kraków 2010, s. 33-76.

Bohonos M., Szandorowska E., Spandowski M., Kawecka-Gryczowa A., Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. 2, Addenda, indices, Wrocław 1994.

Buchwald-Pelcowa P., Wkład Profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w rozwój nauki o książce, „Z badań nad książka i księgozbiorami historycznymi”, 5 (2011) s. 15-26.

Cieślak S., Jubileusz o. Ludwika Grzebienia SJ, „Biuletyn Historii Wychowania”, 26 (2010) s. 121-130.

Dębowska M., Wkład księdza profesora Stanisława Librowskiego w powstanie, organizację i realizację zadań statutowych Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, „Studia Włocławskie”, 10 (2007) s. 53-61.

Grzebień L., Katalog starych druków Biblioteki Teologicznej Bobolanom (Polonica XVI w.), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 16 (1968) s. 243-278.

Grzebień L., Uzupełnienia do Bibliografii Estreicherów z Biblioteki Teologicznej Bobolanum w Warszawie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 19 (1969)

s. 45-80.

Grzebień L., Duchowieństwo polskiego odrodzenia a książka. Na marginesie czterech książek o bibliotekach personalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 21 (1970) s. 295-300.

Grzebień L., Biblioteka biskupa Hieronima Rozrażewskiego (1542-1600), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 22 (1971) s. 61-168.

Grzebień L., Lisikiewicz Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 17, red. E. Rostworowski, Wrocław 1972, s. 461-462.

Grzebień L., Słowniczek ważniejszych pisarzy jezuitów, w: Wydawnictwo Apostolstwo Modlitwy 1872-1972. Historia, opracowania, bibliografia, Kraków 1972, s. 199-216.

Grzebień L., Stulecie wydawnictwa jezuickiego w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 25 (1972) s. 229-237.

Grzebień L., Wilkosz Z., Bibliografia retrospektywna wydawnictw własnych i przejętych /WAM/, Kraków 1972.

Grzebień L., Wilkosz Z., Wydawnictwo Apostolstwo Modlitwy 1872-1972. Historia, opracowania, bibliografia, Kraków 1972.

Grzebień L., Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku (I), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 30 (1975) s. 223-278.

Grzebień L., Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku (II), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 31 (1975) s. 225-281.

Grzebień L. (red.), Wydział Teologiczny „Bobolanum”, w: „Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 1996, s. 771.

Grzebień L., Wilkosz Z., Wydawnictwo WAM 1972-1997. Historia, bibliografia, Karków 1997.

Grzebień L., Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, Kraków 2013.

Hajdukiewicz L., Biblioteka Macieja z Miechowa, Wrocław 1960.

Hajdukiewicz L., Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie Piotra Tomickiego na tle jego działalności kulturalnej, Wrocław 1961.

Jezuicka ars historica: prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków 2001.

Kawecka-Gryczowa A., Bohonos M., Szandrowska E., Incunabula quae in bibliothecis Poloniae esservantur/ Inkunabuły w bibliotekach polskich. Centralny katalog, t. 1-2, Wrocław 1970.

Korotajowa K., Alodia Kawecka-Gryczowa 11 VIII 1903 - 16 VI 1990, „Biuletyn Polonistyczny”, 4 (1991) nr 3-4 (122-123), s. 184-191.

Krahel T., Schematyzmy Diecezji Wileńskiej jako źródło historyczne (I), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 38 (1979) s. 109-149.

Krahel T., Schematyzmy Diecezji Wileńskiej jako źródło historyczne (II), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 39 (1979) s. 191-235.

Kubiak B., Ludwik Grzebień SJ, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, Kraków 2013, 250 stron, „Studia Podlaskie”, 21 (2013) s. 397-399.

Kujawski W., Ks. prof. Stanisław Librowski. Archiwista, historyk, redaktor, „Studia Włocławskie”, 2 (1999) s. 7-17.

Lewicka-Kamińska A., Renesansowy księgozbiór Mikołaja Czepla w Bibliotece Jagiellońskiej, Wrocław 1956.

Librowski S., Dwadzieścia pięć tomów czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 25 (1972) s. 5-38.

Librowski S., Kalendarium życia, cierpień, działalności, twórczości i uznania księdza Stanisława Librowskiego. Dokończenie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 59 (1990) s. 405-599.

Różański Z., Księgi liturgiczne Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku. Studium liturgiczno-źródłoznawcze, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 42 (1981) s. 59-149.

Rulka K., Stan badań nad księgozbiorami Diecezji Włocławskiej oraz postulaty badawcze na przyszłość, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 26 (1973) s. 5-57.

Soliński K., Katalog poloników w Biblioteca Universitaria Alessandrina, Warszawa 2014.

Soliński K., Katalog poloników w Biblioteca Casanatense, Warszawa 2016.

Soliński K., Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, Warszawa 2016.

Soliński K., Katalog poloników w Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Linceie Corsiniana, Warszawa 2019.

Spandowski M., Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Warszawa 2010.

Spandowski M., Pludra-Żuk P., Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana, Warszawa 2012.

Szelińska W., Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław 1966.

Sztafrowski E., Śp. ks. prof. Marian Aleksander Żurowski SJ, „Prawo Kanoniczne”, 34 (1991) nr 1-2, s. 5-12.

Terlecki R., Pasja historyka. Ojca Ludwika Grzebienia życie i praca, w: Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, red. A.P. Bieś, B. Topij-Stempińska, Kraków 2010, s. 17-22.

Walkusz J., Sekcja Historii Kościoła w Polsce 1964-2014, Pelplin 2016, s. 155-156.

Weiss A., Ksiądz profesor Stanisław Librowski jako nauczyciel akademicki, w: Ksiądz Stanisław Librowski archiwista, historyk Kościoła i dydaktyk, red. W. Żurek, D. Kiper, Lublin 2015, s. 103-109.

Zahajkiewicz M., Ksiądz profesor dr hab. Stanisław Librowski (1914-2002), badacz przeszłości i uczony zasłużony dla archiwistyki kościelnej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 79 (2003) s. 13-18.

Zahajkiewicz M., Librowski Stanisław, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, red. E. Ziemann, Lublin 2004, kol. 985-986.

Zbudniewek J.H., Kopiarz dokumentów konwentu Paulinów w Wieruszowie (I), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 26 (1973) s. 199-261;

Zbudniewek J.H., Kopiarz dokumentów konwentu Paulinów w Wieruszowie. Część 2: Treść dokumentów kopiarza, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 27 (1973) s. 207-260.


Published
2020-06-30


Hamryszczak, A. (2020). Rev. Ludwik Grzebień SI (1939-2020) – a student and scientific assistant of Rev. Prof. Stanisław Librowski. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 187–204. https://doi.org/10.31743/abmk.10003

Artur Hamryszczak 
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

dr historii; asystent naukowy w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

https://orcid.org/0000-0002-2578-9971