ABMK

Franciszek Gawełek i Uniwersytet Lubelski – przerwana kariera

Alicja Matczuk

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , Polska
https://orcid.org/0000-0001-7225-3996


Abstrakt

Franciszek Gawełek (1884-1919) był na przełomie XIX/XX wieku jednym z wiodących etnografów polskich. Trwale zapisał się także w dziejach bibliografii polskiej jako autor Bibliografii ludoznawstwa polskiego (Kraków 1914) i Bibliografii ludoznawstwa litewskiego (Wilno 1914). W 1918 roku podjął zabiegi o zatrudnienie na nowo utworzonym Uniwersytecie Poznańskim, które jednak zakończyły się niepowodzeniem. W następnym roku przystąpił do konkursu na stanowisko profesora na Uniwersytecie Lubelskim, którego władze postanowiły w roku akademickim 1919/1920 rozszerzyć swoją ofertę dydaktyczną o wykłady z zakresu etnografii i antropologii. Opinie o kandydacie przedstawione przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego były pozytywne, co sprawiło, że w połowie sierpnia 1919 roku F. Gawełek otrzymał od rektora ks. Idziego Radziszewskiego list z informacją o przyjęciu do pracy na Uniwersytecie Lubelskim na stanowisko kierownika Katedry Etnografii. Niestety katedry nie zdążył objąć, gdyż we wrześniu tego samego roku uległ śmiertelnemu wypadkowi.

Słowa kluczowe:

Franciszek Gawełek, Uniwersytet Lubelski, ks. Idzi Radziszewski, etnografia

Balicki A.F. (rec.) Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Przegląd Polski” (Kraków), 4 (1913/1914) s. 320-323.

Bystroń J.S. (rec.), Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Kwartalnik Historyczny”, 29 (1925) 300-308.

Fischer A. (rec.), Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Książka”, 14 (1914) s. 143-146.

Jasiewicz Z., Część i całość. Poznański ośrodek etnologiczny w etnologii polskiej, w: Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 1995, s. 9-20.

Jaworska E., Działalność Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności, w: Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, Warszawa 1982, s. 140-226.

Karolewicz G., Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871-1922, Lublin 1998.

Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, Lublin 1994.

Karolewicz G., Radziszewski Idzi Benedykt, w: Polski słownik biograficzny, t. 30, red. E. Roztworowski, Kraków 1987, s. 121-123.

Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. S. Kunowski i in., Lublin 1969.

Kurzeja-Świątek M., Zawiliński Roman, „Małopolska”, 14 (2012) s. 308-311

Matczuk A., Bibliografie dziedzinowe w działalności Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–1952, w: Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Jaworska i S. Górzyński, Warszawa 2013, s. 467- 482

Matczuk A., Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka, Lublin 2014.

Matusiak S. (rec.), Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Ziemia”, 5 (1914) s. 271-272.

Pigoń S. (rec.), Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Przewodnik Bibliograficzny” 1914, s. 182.

Seweryn T., Gawełek Franciszek, w: Polski słownik biograficzny, t. 7, red. K. Adjukiewicz, W. Konopczyński, Kraków 1948-1958, s. 315.

Talko-Hryncewicz J., Śp. Franciszek Gawełek, „Głos Narodu”, (1919) nr 241, s. 3.

Ziejka F., Franciszek Gawełek (1884–1919) – etnograf, asystent Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Lubelskiego, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002, s. 85-93.

Ziejka F., Franciszek Gawełek – badacz kultury ludowej, „Małopolska”, 13 (2011) s. 101-126.

Pobierz

Opublikowane
2020-06-30


Matczuk, A. (2020). Franciszek Gawełek i Uniwersytet Lubelski – przerwana kariera. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 251–264. https://doi.org/10.31743/abmk.10007

Alicja Matczuk 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. nauk humanistycznych

https://orcid.org/0000-0001-7225-3996