Franciszek Gawełek and the University of Lublin – an interrupted career

Alicja Matczuk

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , Poland
https://orcid.org/0000-0001-7225-3996


Abstract

Franciszek Gawełek (1884-1919) was one of the leading Polish ethnographers at the turn of the 19th and 20th centuries. He also made a permanent contribution to the history of Polish bibliography as the author of the Bibliography of Polish Folklore Studies (Krakow 1914) and the Bibliography of Lithuanian Folklore Studies (Vilnius 1914). In 1918, he took up employment at the newly established University of Poznań, which ended in failure. The following year he entered the competition for the position of professor at the University of Lublin, the authorities of which decided, in the academic year 1919/1920, to expand their curriculum and include lectures in ethnography and anthropology. The opinions about the candidate presented by the professors of the Jagiellonian University and the University of Lviv were positive, which resulted in F. Gawełek receiving a letter from the Rector, Rev. Idzii Radziszewski in the mid-August 1919, informing that he had been accepted to work at the University of Lublin as head of the Department of Ethnography. Unfortunately, he did not manage to take over the position, as he had a fatal accident in September of the same year.

Keywords:

Franciszek Gawełek, University of Lublin, Rev. Idzi Radziszewski, ethnography

Balicki A.F. (rec.) Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Przegląd Polski” (Kraków), 4 (1913/1914) s. 320-323.

Bystroń J.S. (rec.), Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Kwartalnik Historyczny”, 29 (1925) 300-308.

Fischer A. (rec.), Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Książka”, 14 (1914) s. 143-146.

Jasiewicz Z., Część i całość. Poznański ośrodek etnologiczny w etnologii polskiej, w: Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 1995, s. 9-20.

Jaworska E., Działalność Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności, w: Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, Warszawa 1982, s. 140-226.

Karolewicz G., Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871-1922, Lublin 1998.

Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, Lublin 1994.

Karolewicz G., Radziszewski Idzi Benedykt, w: Polski słownik biograficzny, t. 30, red. E. Roztworowski, Kraków 1987, s. 121-123.

Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. S. Kunowski i in., Lublin 1969.

Kurzeja-Świątek M., Zawiliński Roman, „Małopolska”, 14 (2012) s. 308-311

Matczuk A., Bibliografie dziedzinowe w działalności Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–1952, w: Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Jaworska i S. Górzyński, Warszawa 2013, s. 467- 482

Matczuk A., Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka, Lublin 2014.

Matusiak S. (rec.), Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Ziemia”, 5 (1914) s. 271-272.

Pigoń S. (rec.), Franciszek Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Przewodnik Bibliograficzny” 1914, s. 182.

Seweryn T., Gawełek Franciszek, w: Polski słownik biograficzny, t. 7, red. K. Adjukiewicz, W. Konopczyński, Kraków 1948-1958, s. 315.

Talko-Hryncewicz J., Śp. Franciszek Gawełek, „Głos Narodu”, (1919) nr 241, s. 3.

Ziejka F., Franciszek Gawełek (1884–1919) – etnograf, asystent Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Lubelskiego, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002, s. 85-93.

Ziejka F., Franciszek Gawełek – badacz kultury ludowej, „Małopolska”, 13 (2011) s. 101-126.


Published
2020-06-30


Matczuk, A. (2020). Franciszek Gawełek and the University of Lublin – an interrupted career. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 251–264. https://doi.org/10.31743/abmk.10007

Alicja Matczuk 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. nauk humanistycznych

https://orcid.org/0000-0001-7225-3996