Raclawice parish inventory of 1923

Tomasz Moskal

Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL , Poland
https://orcid.org/0000-0002-0174-893X


Abstract

The parish of Racławice near Nisko was founded at the turn of the 13th and 14th centuries. Historical sources testify to the presence of at least 3 churches in the Old Polish period. In the middle of the 18th century, the owner of a part of Racławice and Przędzela, Józef Grabiński, founded the church, which burned down in 1914. After Poland regained independence in 1918, a new centre of worship was built. The temple was consecrated on May 8, 1922. The parish inventory of 1923 shows the effort made by the clergy and the faithful to equip the church with the necessary liturgical parameters.

Keywords:

Racławice, parish church inventories, history of the Church

Barć B. (red.), Karol Mróz, w: Przeszli przez tę ziemię czyniąc dobro. Cmentarz w Racławicach, Stalowa Wola 2012. s. 89.

Barć B. (red.), Mieczysław Fusek, w: Przeszli przez tę ziemię czyniąc dobro. Cmentarz w Racławicach, Stalowa Wola 2012, s. 96.

Broński K., Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Kraków 2003.

Gurba S., Twórczość artystyczna Marii Waldeck – malarki z Królewskiej Wsi Pysznica, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 107 (2014) nr 5-6, s. 391-396.

Hensel J., Towarzystwa Kredytowe Ziemskie, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 2, red. M. Kamler, Warszawa 1981, s. 410.

Janakowski M., Inwentarz kościoła parafialnego w Chlewiskach z lat 1865–1866, „Z Dziejów Regionu i miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej”, 6 (2015) s. 119-151.

Karkocha M., Opis probostwa w Małogoszczu z 1856 roku, „Przegląd Nauk Historycznych”, 17 (2018) nr 1, s. 143-170.

Kowalik M., Szczurowski Ł., Wojciech Sapecki, w: Przeszli przez tę ziemię czyniąc dobro. Cmentarz w Racławicach, red. B. Barć, Stalowa Wola 2012, s. 53.

Kowalik M., Klemens Kostheim (1840-1908), w: Przeszli przez tę ziemię. Przeszli przez tę ziemię czyniąc dobro. Cmentarz w Racławicach, red. B. Barć, Stalowa Wola 2012, s. 32-33.

Kowalski W., Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku, Kielce 1998.

Kracik J., Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII-XVIII w., „Nasza Przeszłość”, 61 (1984) s. 111-147.

Kufel R.R., Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2011.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do r. 1795, t. 4, Kraków 2002.

Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 19 (1969) s. 271-357.

Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980.

Markowska E., Archiwum parafialne i jego zasób na przykładzie archiwum rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Białej Podlaskiej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, 7 (2009) s. 9-32.

Momidłowski S., Wspomnienia pośmiertne o przemyskich kapłanach, Przemyśl 2019.

Moskal T., Duszpasterze parafii Racławice w latach 1918-1939, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 92 (2009) s. 165-176.

Rawski J., Wybrane zagadnienia dotyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu, Tarnobrzeg 1997.

Rocznik Diecezji Sandomierskiej 1994, red. Z. Kończak, Sandomierz 1994.

Szkutnik P., Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w., „Biuletyn Szadkowski”, 15 (2015) s. 69-87.

Wizytacja kanoniczna dekanatu rudnickiego, dokonana przez ks. bpa sufragana Karola Józefa Fischera r. 1901, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 2 (1902) s. 366.

Wizytacja kanoniczna dekanatu rudnickiego, dokonana przez ks. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w r. 1911, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 12 (1912) s. 516-517.

Wykaz kościołów diecezji przemyskiej ob. łać. wskutek wojny całkowicie zniszczonych lub częściowo uszkodzonych, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 17 (1917) s. 43-51.

Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie, oprac. M. Florek, Warszawa 1995.

Żurek W., Inwentarz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Kobryniu z 21 sierpnia 1933 roku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 109 (2018) s. 399-412.

Żurek W., Inwentarz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Siehniewiczach z 14 maja 1930 roku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 110 (2018) s. 465-476.

Żurek W., Parafialny kościół farny świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim w 1831 roku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 111 (2019) s. 423 433.


Published
2020-06-30


Moskal, T. (2020). Raclawice parish inventory of 1923. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 285–300. https://doi.org/10.31743/abmk.10009

Tomasz Moskal 
Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL

dr hab. historii Kościoła, prof. KUL

https://orcid.org/0000-0002-0174-893X