The Apostolic Union of Priests of the Sacred Heart of Jesus of the Diocese of Częstochowa and its documentary and archival activities

Paweł Wolnicki

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie , Poland
https://orcid.org/0000-0002-8198-7542


Abstract

The substantive right of the faithful in Church to organize into associations also applies to clergy. The international association for diocesan priests is the Apostolic Union of Priests of the Sacred Heart of Jesus, founded by Viktor Labeurier in 1862, which was canonically approved and established in 1880 In Poland, this association appeared at the beginning of the 20th century, and in the Diocese of Częstochowa it was founded in 1929. Until 1949, it operated as an association with a legal basis in Polish and Church law. Due to the Decree of 5 August 1949 amending certain provisions of the law on associations, the Apostolic Union became an exclusively canonical institution. The history of this association in Poland and many of its dioceses has not been synthesised. The aim of the article is therefore to present this institution and its archival activities on the example of the Diocese of Czestochowa and the characteristics of the file documentation: the book of members and the book of candidates, declarations of membership, promises of stability and the so-called schedula sheets. Apart from the deliberations of the researchers, we also find the characteristics of the documentation produced, collected and archived by its basic structures – diocesan Apostolic Unions – which can be a rich source of information for many scientific disciplines.

Keywords:

associations, the Apostolic Union, Diocese of Częstochowa, documentation, archive, seal

Botia J., Droga i środki uświęcenia duchowieństwa diecezjalnego, „Notitiae Unionis Apostolicae”, 54 (2011) s. 29-45.

Domarańczyk J., Unia Apostolska, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 4 (1946) s. 74-77.

Kowalski K.J., Przedmowa, w: Reguła i przywileje Unii Apostolskiej Kapłanów Diecezjalnych Najśw. Serca Jezusowego, Wrocław 1949, s. 3.

Lala K., Duch wspólnotowości kapłana unionisty jako warunek budowania Kościoła jako domu, „Notitiae Unionis Apostolicae”, 55 (2012) s. 50-68.

Langrod J.S., Polskie prawo o stowarzyszeniach. Uwagi krytyczne, Kraków 1934.

Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2011.

Ordon M., Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykościelnej polityki władz komunistycznych w okresie Polski Ludowej – zarys problemu, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 4 (2002) s. 94-95.

Socha P., Duchowość maryjna kapłana unionisty, „Notitiae Unionis Apostolicae”, 55 (2012) s. 86-90.

Socha P., Dyrektor Diecezjalny Unii Apostolskiej Kapłanów Diecezjalnych, „Notitiae Unionis Apostolicae”, 52 (2009) s. 20-27.

Socha P., Przygotowywanie kandydatów i przyjmowanie do Unii Kapłańskiej po dekrecie erekcyjnym, w: Apostolski sposób życia kapłana diecezjalnego. Statuty i duchowość Unii Apostolskiej Kleru Diecezjalnego Najświętszego Serca Jezusowego, red. P. Socha, Gorzów Wielkopolski 1986, s. 47-48.

Socha P., Teologiczne podstawy jedności w duchowości Unii Apostolskiej Kleru i jej rodzaje, „Notitiae Unionis Apostolicae”, 58 (2015) s. 74-86.

Socha P., Unia Apostolska Kapłanów jako wspólnota kształtująca więzi braterskie w prezbiterium diecezjalnym, „Notitiae Unionis Apostolicae”, 54 (2011) s. 46-55.

Socha P. (red.), Unia Apostolska Kleru Diecezjalnego Najświętszego Serca Jezusowego, w: Apostolski sposób życia kapłana diecezjalnego. Statuty i duchowość Unii Apostolskiej Kleru Diecezjalnego Najświętszego Serca Jezusowego, Gorzów Wielkopolski 1986, s. 3-7.

Socha P., Unia Apostolska Kleru Diecezjalnego. Rys historyczny stowarzyszenia, „Notitiae Unionis Apostolicae”, 48 (2005) s. 8-25.

Socha P., Unia Apostolska Kleru w służbie kapłana i prezbiterium diecezjalnego, „Notitiae Unionis Apostolicae”, 55 (2012) s. 18-36.

Związek J., Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 1990.

Związek J., Kapłani - członkowie Unii Apostolskiej w diecezji częstochowskiej zamordowani w obozach koncentracyjnych w okresie okupacji hitlerowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 57 (1983) s. 40-48.


Published
2020-06-30


Wolnicki, P. (2020). The Apostolic Union of Priests of the Sacred Heart of Jesus of the Diocese of Częstochowa and its documentary and archival activities. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 431–448. https://doi.org/10.31743/abmk.10016

Paweł Wolnicki 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

dr hab. nauk humanistycznych, prof. UJD

https://orcid.org/0000-0002-8198-7542