ABMK

Codzienność w parafialnym zaścianku. Uwagi na marginesie książki Krzysztofa Lewalskiego Odsłony codzienności. Rzymskokatolickie duchowieństwo parafialne na prowincji Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2019, s. 324

Daniel Kiper

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL , Polska
https://orcid.org/0000-0003-3580-604X


Słowa kluczowe:

nowożytna historia Kościoła katolickiego, duchowieństwo, Królestwo Polskie

Borkowski Z., Z Podlasia, „Zaranie. Pismo tygodniowe, ogólnokształcące społeczne, rolnicze i przemysłowe”, (1908) nr 19, s. 353

Dunin-Wąsowicz K., Warszawa w czasie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1974.

Jemielity W., Czwarta część majątku po zmarłych proboszczach dla parafii w Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne”, 34 (1994) nr 1-2, s. 259-268.

Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. M. Dębowska, Kraków 2017.

Kossert A., Religion in Urban Everyday Life: Shaping Modernity in Łódź and Manchester, 1820-1914, w: Christianity and Modernity in Eastern Europe, ed. B.R. Berglund, B. Porter Szűcs, New York 2010, s. 35-60.

Lewalski K., Miedzy sacrum a profanum, czyli jak to wśród braci kapłańskich bywało. Duchowieństwo rzymskokatolickie w zaborze rosyjskim w II połowie XIX i na początku XX wieku (zarys problematyki), „Echa Przeszłości”, 7 (2006) s. 53-67.

Lewalski K., Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Gdańsk 2008.

Lewalski K., Na plebanii na przełomie XIX i XX w., w: Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. Zbiór studiów, red. Z. Opacki, D. Płaza-Opacka, Gdańsk 2008.

Lewalski K., Pogodna jesień czy smutny schyłek żywota? Ksiądz na emeryturze w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. 2, Warszawa 2016, s. 33-52

Lewalski K., Odsłony codzienności. Rzymskokatolickie duchowieństwo parafialne na prowincji Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2019.

Ostrowski Z., Koszta pogrzebu w parafii Osiek pod Rypinem, „Zaranie. Pismo tygodniowe, ogólnokształcące społeczne, rolnicze i przemysłowe”, (1910) nr 41, s. 833.

Popiel J., Wieś dawna i dzisiejsza. Ze wspomnień starego człowieka, Kraków 1910.

Soboń T., Listy czytelników „Zarania”. Z Kordębia w pow. noworadomskowskim w gub. piotrkowskiej, „Zaranie. Pismo tygodniowe, ogólnokształcące społeczne, rolnicze i przemysłowe”, (1908) nr 7, s. 117.

Thomas W.I., Znaniecki Florian, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 3. Pamiętnik imigranta, Warszawa 1976, s. 58.

Wilkońska P., Moje wspomnienia o życiu towarzyskiem na prowincyi, t. 1, Poznań 1875.

Pobierz

Opublikowane
2020-06-30


Kiper, D. (2020). Codzienność w parafialnym zaścianku. Uwagi na marginesie książki Krzysztofa Lewalskiego Odsłony codzienności. Rzymskokatolickie duchowieństwo parafialne na prowincji Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2019, s. 324. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 517–525. https://doi.org/10.31743/abmk.10021

Daniel Kiper 
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

dr nauk humanistycznych; asystent naukowy w Ośrodku ABMK

https://orcid.org/0000-0003-3580-604X