ABMK

[Recenzja]: Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.). Wydanie fototypiczne z komentarzem, red. Krzysztof Bracha, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2020, s. 744, ISBN 978-83-7133-780-2 UJK, 978-83-8144-387-6 JEDNOŚĆ

Piotr Kardyś

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej, Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diece-zjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach , Polska

Abstrakt

.

Słowa kluczowe:

antyfonarz kielecki, Kielce, kolegiata kielecka, rękopis, Wincenty z Kielczy

Budkowa Zofia, Jakub zwany Weksa, w: Polski słownik biograficzny, t. 10, red. W. Kopczyński, Kraków 1990, s. 346-347.

Feicht Hieronim, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975.

Kardyś P., Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym. Studia z dziejów miasta, Kielce 2006.

Kardyś Piotr, Wykaz dokumentów ze „Zbioru dokumentów pergaminowych i papie-rowych Archiwum Diecezjalnego w Kielcach”, „Studia Muzealno-Historyczne” 10 (2018) s. 223-273.

Koczerska Maria, Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423-1455), Warszawa 2004.

Kozłowska-Budkowa Zofia, Gerard, w: Polski słownik biograficzny, t. 7, red. K. Lepszy, Bielsko-Biała 1990, s. 390-391.

Miazga Tadeusz, Antyfonarz kielecki z 1372 roku pod względem muzykologicznym, Graz 1977.

Poniewozik Leszek, Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza, Lublin 2004.

Wiśniewski Jan, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejow-skiem, Mariówka Opoczyńska 1930.

Zdanowski Józef, Iluminowane rękopisy księgozbioru kapitularza katedralnego i Se-minarium Duchownego w Kielcach oraz kościoła parafialnego w Miechowie, Kielce 1929.

Netografia

Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, https://elexicon.scriptores.pl/pl/lemma/NATUS-2#haslo_prosty (dostęp: 12.11.2020);

https://elexicon.scriptores.pl/pl/disambHomonyms.html?what=natus (dostęp: 12.11.2020).

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Kardyś, P. (2022). [Recenzja]: Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.). Wydanie fototypiczne z komentarzem, red. Krzysztof Bracha, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2020, s. 744, ISBN 978-83-7133-780-2 UJK, 978-83-8144-387-6 JEDNOŚĆ. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 541–548. https://doi.org/10.31743/abmk.11412

Piotr Kardyś  kardys.p@wp.pl
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej, Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diece-zjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach https://orcid.org/0000-0003-2939-1466