ABMK

Najstarsze dokumenty pergaminowe (XIV-XVII wieku) w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Angelika Modlińska-PiekarzSłowa kluczowe:

biblioteka, zbiory, manuskrypt, historia

Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. F. Cieślak i M. Trojanowska, t. 1, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997.

Butkiewicz M., Dyplomy w Zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Roczniki Humanistyczne” 48 (2000), z. 2 (specjalny).

Butkiewicz M., Średniowieczny dokument w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL dotyczący dziejów benedyktynów na Lubelszczyźnie, w: Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, red D. Olszewski R. Grycz, Kielce 2000, 325-329.

Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957.

Dzieje Lublina. Próba syntezy, Lublin 1965.

Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, zebrał i opisał i reprodukcjami światłodrukowemi opatrzył dr… Kraków 1910.

Jagienka Śliwina W., Tracz F., Ziemia Lubartowska. Szkic monograficzny, ilustrowany, Lubartów, nakładem Polskiej Macierzy Szkolnej w Lubartowie 1928.

Kamiński J., Z przeszłości cechów lubelskich, Przemyśl 1924.

Kamiński J., Z przeszłości rzemiosła piekarskiego w Lublinie, Lublin 1932.

Kuraś S., Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, Warszawa: PWN 1983.

Lubartów z dziejów miasta i regionu, red. S. Tworek, Lublin Wydawnictwo Lubelskie 1977.

Lublin w dokumencie 1317-1967, wybór źródeł, wstęp, opracowanie F. Cieślak, H. Gawarecki, M. Stankowa, Lublin 1976.

Mencel T., Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827-1886), „Rocznik Lubelski” 1 (1958), s. 7-36.

Myśliński K., Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie1317-1504, Lublin 1962.

Polski Słownik Biografi czny, t. 1-44, Kraków-Warszawa 1935-. Riabinin J., Materiały do historii Miasta Lublina 1317-1792, Lublin 1938.

Rościszewska Z., Lewartów (Lubartów) w latach 1543-1643. Praca Seminarium Historycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nr 1, Lublin 1932.

Sawa R., Najstarszy dokument rękopiśmienny, w: Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. M. Trojnacka, Lublin 2004, s. 20-24.

Siniarska-Czaplicka J., Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku, Wrocław-Warszawa 1969.

Trojanowska M., Dokument miejski lubelski od XIV do XVIII wieku. Studium dyplomatyczne, Warszawa 1977.

Trojanowska M., Katalog pieczęci miasta Lublina od roku 1317 do roku 1811, „Archeion” 60 (1974), s. 104-123.

Trojanowska M., Lubelskie przywileje cechowe XVI-XVIII wieku. (Analiza dyplomatyczna), „Archeion” 80 (1986), s. 183-201.

Wadowski J. A., Kościoły lubelskie, Kraków 1907.

Żebrawski T., O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, Kraków 1865.

Pobierz

Opublikowane
2011-06-29


Modlińska-Piekarz, A. (2011). Najstarsze dokumenty pergaminowe (XIV-XVII wieku) w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 95, 157–185. https://doi.org/10.31743/abmk.11671

Angelika Modlińska-Piekarz