ABMK

Parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych i Niepokalanego Poczęcia NMP w Grocholicach w świetle wizytacji kanonicznych

Aleksy Piasta

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunal­skim , Polska
https://orcid.org/0000-0003-2228-5409


Abstrakt

Parafia w Grocholicach należy do najstarszych w archidiecezji łódzkiej i star­szych w Polsce. Przyjmuje się, że parafia pw. Wszystkich Świętych i Niepoka­lanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny została erygowana ok. 1230 r. przez ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego Wincentego z Niałka herbu Jeleń. Najstarsze zachowane dokumenty z wizytacji parafii w Grocholicach przecho­wywane są w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku i pochodzą z 1636 oraz 1683 r. W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiały z XVII, XVIII i pierwszej połowy XIX w. Pierwotny kościół wybudowano z kamieni polnych i cegły ok. 1233 r. Zabytkowa świątynia został rozebrana na początku XX w., a na jej miejscu wzniesiono nowy obiekt w stylu neogotyckim.

Słowa kluczowe:

Bełchatów, Grocholice, parafia, wizytacje

Abraham W., Organizacja kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Lwów 1890.

Dobrowolski K., Znaczenie metryk kościelnych dla badań naukowych, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”, 5 (1920) s. 90-110.

Hamryszczak A., Canonical visitations as a historical source, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 105 (2016) s. 53-62.

Jażdżewski L., Szkolnictwo parafialne na obecnym obszarze archidiecezji gdańskiej w okresie staropolskim „Studia Gdańskie”, 37 (2015) s. 235-250.

Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy, t. I, Poznań 1888.

Kufel R., Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2011.

Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Lublin 1975.

Ordo divini officii ad usum dioecesis vladislaviensis seu calissiensis, Warszawa 1878.

Różański M., Duchowieństwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010.

Różański M, Szkoły parafialne w XVI-XVIII wieku w archidiakonacie uniejowskim, Łódź 2003.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 2, Warszawa 1881.

Umiński J., Arcybiskup Wincenty z Niałka, następca Henryka, zw. Kietliczem, w: Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 2, Lwów 1931.

Wilk-Woś Z., Nie tylko dla genealogów – akta metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi jako źródło do badań historycznych, „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”, 9 (2012) s. 123-135.

Wiśniowski E., Badania nad początkami i rozwojem średniowiecznej sieci parafialnej na ziemiach polskich, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, 45 (1990) s. s. 43-55.

Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny. Powiat Piotrkowski. Praca zbiorowa uczestników obozu naukowego w Sulejowie k. Piotrkowa, Warszawa 1950.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Piasta, A. (2020). Parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych i Niepokalanego Poczęcia NMP w Grocholicach w świetle wizytacji kanonicznych. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 265–284. https://doi.org/10.31743/abmk.11778

Aleksy Piasta 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunal­skim

dr historii; starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunal­skim

https://orcid.org/0000-0003-2228-5409