ABMK

Zmiany personalne w organizacji administracji i sądownictwie diecezji kujawsko-kaliskiej (1918-1925)

Władysław Wlaźlak

Uniwersytet Rzeszowski , Polska
https://orcid.org/0000-0001-5293-8736


Abstrakt

Problematyka zmian personalnych w administracji i sądownictwie diecezji kujawsko-kaliskiej w latach 1918-1925, była uwarunkowana kilkoma czyn­nikami. Przede wszyskim doszło do zmian w prawodawstwie kościelnym. Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, który zaczął obowiązywać w 1918 r. od­dzielał władzę administracyjną od sądowniczej. W tymże roku biskup kujaw­sko-kaliski ustanowił Kurię Biskupią we Włocławku dla prowadzenia spraw administracyjnych, zaś dla prowadzenia spraw sądowych ustanowił Trybu­nał Generalny we Włocławsku oraz Trybunał Pomocniczy w Częstochowie i Kaliszu. W miejsce dawnego oficjalatu włocławskiego ustanowił wikariat generalny włocławski, oficjalat kaliski został wikariatem, zaś oficjalat piotr­kowski przemianował na wikariat częstochowski. We Włocławku rezydował wikariusz generalny dla całej diecezji, którym był biskup pomocniczy. Nadto w stolicy diecezji urzędował ks. S. Chodyński, któremu podlegał wikariat wło­cławski, był jednocześnie oficjałem Trybunału Włocławskiego. Wiceoficjałem tegoż Trybunału był bp W.S. Owczarek, który następnie objął urząd oficjała. Z kolei wikariuszem generalnym i wiceoficjałem w Trybunale Częstochow­skim został bp W.P. Krynicki, zaś wikariuszem generalnym i wiceoficjałem w Trybunale Kaliskim był ks. J.N. Sobczyński. Należy zauważyć, że w kurii byli zatrudnieni kanclerz, konsultorzy, radcowie, sekretarze, skarbnik, archiwa­riusz, architekci, członkowie różnych komisji, cenzorzy ksiąg religijnych i wi­zytatorzy nauki religii. Piastujący powyższe stanowiska duchowni pracowali również w sądzie, a większość z nich stanowiła elitę duchowieństwa, które było wykształcone w zagranicznych uczelniach. Władza diecezjalna doceniała ich zaangażowanie, czego wyrazem były nadawane im godności kościelne. Wielu z nich parało się pracą naukową. Ten skład obsady personalnej uległ zmianie w 1925 r., kiedy diecezja kujawsko-kaliska utraciła wikariat częstochowski na rzecz nowo utworzonej diecezji.

Słowa kluczowe:

diecezja kujawsko-kaliska, Włocławek, diecezja włocławska, kanclerz kurii, konsystorz, Kuria Biskupia, Sąd Biskupi

Banaszak M., Chodyński Stanisław, krypt.: S.Ch., (1836-1919), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 1, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 308-314.

Cieślak B., Profesorowie prawa kanonicznego, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, red. W. Hanc, K. Rulka, Włocławek 1997, s. 17-26.

Dąbrowski K., Arcybiskup Włodzimierz Jasiński 1873-1965, Łódź 1990.

Dębiński J., Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939, Toruń 2010.

Jabłonowska H., Owczarek Wojciech Stanisław, krypt.: W.O., (1875-1938), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 6, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 597-598.

Jaros M., Dyrektorzy ekonomiczni (prokuratorzy), w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, red. W. Hanc, K. Rulka, Włocławek 1997, s. 153-158.

Kawczyński B., Krynicki Władysław Paweł, krypt.: Wł.K. (1861-1928), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 6, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 227-231.

Kujawski W., Profesorowie historii (1900-1908), w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, red. W. Hanc, K. Rulka, Włocławek 1997, s. 95-100.

Kujawski W., Sobczyński Jan Nepomucen (1861-1942), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 7, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 141-142.

Kuliński S., W sprawie związku organistów, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”, 13 (1919) nr 10-11, s. 303-304.

Librowski S., Chodyński Stanisław ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 207-208.

Librowski S., Ksiądz Jan Nepomucen Sobczyński (1861-1942), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2 (1961) z. 1-2, s. 323-330.

Librowski S., Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diec. włocławskiej, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 41 (1947) nr 7-8, s. 184-208.

Łaszczyk M., Profesorowie teologii pastoralnej, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, red. W. Hanc, K. Rulka, Włocławek 1997, s. 34-42.

Patykiewicz W., Ks. Antoni Grochowski (1860-1937), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 38 (1964) nr 9, s. 204.

Poniński A., Borowski Antoni (1884-1968), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 5, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 154-158.

Prejs R., Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918. Studium prozopograficzne, Lublin 2012.

Rosik S., Borowski Antoni ks., w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 823-824.

Rulka K., Biskupski Stefan, (1895-1973), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 5, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 119-124.

Rulka K., Czapla Piotr, krypt.: P.C. (1868-1928), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 5, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 250-251.

Rulka K., Filipski Rudolf, krypt.: Ks. R.F. (R.). (1869-1932), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 5, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 386-388.

Rulka K., Nassalski Marian, krypt.: Ks. M.N., N. (1860-1942), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 6, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 529-535.

Rulka K., Owczarek Wojciech Stanisław bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, kol. 1048-1049.

Rulka K., Rektorzy, wicerektorzy, prefekci, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, red. W. Hanc, K. Rulka, Włocławek 1997, s. 132-142.

Szymak J., Ś.p. ks. Feliks Mikulski, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”, 37 (1933) nr 6, s. 181-184.

Wlaźlak W., Judicium Succursale Czenstochoviensis (1918-1925), „Gubernaculum et Administratio. Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, (2002) z. 2, s. 7-17.

Wlaźlak W., Sądownictwo kościelne w diecezji włocławskiej czyli kaliskiej (1819-1918), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 54 (2002) z. 1, s. 365-385.

Wlaźlak W.P., Ks. Franciszek Mirecki (4 X 1869 – 21 XII 1948), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 79 (2005) nr 9-11, s. 100-101.

Wlaźlak W.P., Ks. Roman Józef Kossowski (16 II 1875 – 4 IV 1940), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 80 (2006) nr 3-4, s. 150-151.

Włodarczyk T., Konkordaty. Zarys historii z uwzględnieniem XX wieku, wyd. 2, Warszawa 1986.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Wlaźlak, W. (2020). Zmiany personalne w organizacji administracji i sądownictwie diecezji kujawsko-kaliskiej (1918-1925). Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 455–471. https://doi.org/10.31743/abmk.11785

Władysław Wlaźlak 
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. prof. UR, Instytut Nauk Prawnych

https://orcid.org/0000-0001-5293-8736