ABMK

Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Ze zbiorów Biblioteki Sióstr Klarysek w Starym Sączu

Małgorzata Mirek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu , Polska

Abstrakt

From 14 June to 25 August  2013, the “Dawna Synagoga” Gallery, one of the branches of the District Museum in Nowy Sącz, hosted the exhibition "St Kinga’s Cultural Heritage". The purpose of this exhibition was to show a wider audience the artistic heritage of the Poor Clares Monastery in Stary Sącz. Most of the exhibits were presented outside the monastery walls for the first time. Among them were items belonging to St Kinga, valuable works of handicraft, the oldest written texts, as well as sculptures and paintings of high artistic value from the 15th to the 18th centuries.

Słowa kluczowe:

Stary Sącz, św. Kinga, klaryski, zbiory muzyczne, biblioteka klasztorna

Bazielich Wiktor, Klaryski starosądeckie a sztuki piękne w XVII i XVIII wieku, ,,Nasza Przeszłość”, 25 (1966) s. 179-220.

Budkowa Zofi a, Kunegunda, w: Polski Słownik Biografi czny, t. 16, Wrocław 1971, s. 186-189.

Cempura Henryk, Kultura muzyczna klasztoru PP. Klarysek w Starym Sączu w latach 1700-1782, Tarnów 2009.

Cempura Henryk, Trzynastowieczne liturgiczne rękopisy franciszkańskie w Polsce w świetle wyników badań van Dijka i Walkera, ,,Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 12 (1966) s. 75-82.

Dybiec Julian, Błogosławiona Kinga w legendzie, literaturze, nauce, ,,Rocznik Sądecki”, 27 (1999) s. 20-32.

Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Katalog wystawy zrealizowanej ze zbiorów klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu, red. nauk. R. Ślusarek, Nowy Sącz 2013.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971.

Garnczarski Stanisław, Kultura muzyczna w klasztorze klarysek w Starym Sączu, ,,Tarnowskie Studia Teologiczne”, 33 (2014) nr 2, s. 127-136.

Karolczak Kazimierz, ,,Vita beatae Cunegundis” jako przedmiot sporu starosądeckich Klarysek z Włodzimierzem hr. Dzieduszyckim, ,,Rocznik Sądecki”, 27 (1999) s. 33-35.

Kleiner Juliusz, Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław 1972.

Kliś Zdzisław, Probae Pennae. Rysunki w antyfonarzu sądeckim z XIII wieku, ,,Analecta Cracoviensia”, 38-39 (2006-2007) s. 455-467.

Kowalów Witold Józef, Tajemnicze losy ,,Vita Beatae Cunegundis” i ich związek z ks. Michałem Głowackim, ,,Rocznik Sądecki”, 26 (1998) s. 116-119.

Łepkowski Józef, Listy z Galicji IV, ,,Czas”, (1851) nr 193, s. 1.

Łepkowski Józef, Jerzmanowski Józef, O zgubionym autografi e Długosza z klasztoru klarysek w Starym Sączu, ,,Dodatek Literacki” do ,,Czasu”, (1849) nr 5, s. 2-3.

Łepkowski Józef, Jerzmanowski Józef, Ułamek z podróży archeologicznej po Galicji odbytej w r. 1849, ,,Biblioteka Warszawska”, 3 (1850) s. 416-454.

Mańkowska Anna, Siebeneicher Jakub, w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1, Małopolska, cz. 1, Wiek XV-XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983, s. 191-200.

Miodońska Barbara, Małopolskie malarstwo książkowe, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 1, Synteza, red. A. S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 413-449.

Miodońska Barbara, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993.

Misiurek Jerzy, Kinga, Kunegunda, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. B. Migut, Lublin 2000, kol. 1450-1451.

Pauli Żegota, Wyimki z podróży po Galicji w r. 1831, ,,Rozmaitości”, (1835) nr 51, s. 410-411.

Pawlak Ireneusz, Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po Soborze Trydenckim, Lublin 1988.

Przybyłowicz Olga Miriam, Zarys dziejów klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu, w: Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Katalog wystawy zrealizowanej ze zbiorów klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu, red. nauk. R. Ślusarek, Nowy Sącz 2013, s. 1-7.

Sok Janusz, Wpływ klarysek starosądeckich na rozwój kultury liturgiczno-muzycznej na przełomie XIII i XIV wieku, ,,Studia Redemptorystowskie”, (2008) nr 6, s. 9-19.

Sutkowski Adam, Początki polifonii średniowiecznej w Polsce w świetle nowych źródeł, ,,Muzyka”, 6 (1961) nr 1, s. 3-22.

Szwarga Kazimierz, Błogosławiona Kinga, Warszawa 1989.

Witkowska Aleksandra, Bł. Kinga w średniowiecznych przekazach hagiografi cznych, ,,Tarnowskie Studia Teologiczne”, 10 (1986) cz. 1, s. 274-282.

Witkowska Maria Helena, Kinga, Kunegunda, w: Hagiografi a polska. Słownik bio-bibliografi czny, t. 1, red. R. Gustaw, Poznań 1971, s. 757-772.

Pobierz

Opublikowane
2017-06-29


Mirek, M. (2017). Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Ze zbiorów Biblioteki Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 107, 213–233. https://doi.org/10.31743/abmk.12141

Małgorzata Mirek 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu