ABMK

Rubrycele i schematyzmy diecezji lubelskiej w dobie zaborów

Jarosław Roman Marczewski ks.

Instytut Historii Kościoła i Patrologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Diecezja lubelska została ustanowiona w 1805 roku mocą wydanej wówczas papieskiej bulli. Jej ogłoszenie z przyczyn politycznych zostało odłożone do 1807 roku. W konsekwencji dopiero od 1808 roku zaczęły ukazywać się rubrycele i schematyzmy lubelskie. W swoich cechach zewnętrznych oraz układzie treści przypominały wcześniejsze druki diecezji chełmskiej i chełmsko-lubelskiej. W okresie rozbiorów, w latach 1808-1918, ukazało się 111 rubrycel i 105 schematyzmów. Wszystkie udało się odnaleźć w archiwalnych i bibliotecznych instytucjach Lublina. Rubrycele i schematyzmy lubelskie były wydawane w Warszawie oraz Lublinie. Posługiwano się w nich językiem łacińskim, polskim i rosyjskim. W rubryceli zamieszczano kalendarz liturgiczny, a także ogłoszenia duszpasterskie oraz liturgiczne ważne z punktu widzenia życia diecezji i posługi księdza. W schematyzmach podawano informacje o całej hierarchii kościelnej pod panowaniem rosyjskim oraz o duchowieństwie i instytucjach diecezji lubelskiej. Z perspektywy czasu stały się one cennym źródłem do badań nad kościelną przeszłością.

Słowa kluczowe:

rubrycela, schematyzm, duchowieństwo, diecezja lubelska

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (AAL)

sygn. Rep 60 A 252, Wykaz tabelaryczny duchowieństwa świeckiego 1835-1838.

sygn. Rep 60 A 253, Wykaz tabelaryczny duchowieństwa świeckiego 1839-1846.

sygn. Rep 60 A 254, Wykaz tabelaryczny duchowieństwa świeckiego 1847-1864.

sygn. Rep 60 B IIa 112, O rubrycelach i katalogach drukiem ogłaszanych 1899-1902.

Źródła drukowane

Directorium (Ordo) officii divini pro dioecesi Lublinensi 1808-1918.

Catalogus (Elenchus, Consignatio) cleri dioecesis Lublinensis 1808-1918.

Opracowania

Bylina Sławomir, Schematyzm Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej w latach 1945-1992, „Rocznik Bialskopodlaski” 24 (2016), s. 293-316.

Dzyr Stanisław, Diecezja podlaska i jej duchowieństwo w latach 1818-1867, w: Dzieje diecezji janowskiej czyli podlaskiej w latach 1818-1867, red. E. Jarmoch, S. Bylina, R. Wiszniewski, Siedlce 2017, s. 136-178.

Estreicher Karol, Bibliografia polska XIX wieku, cz. I, t. 3-4, Kraków 1962-1963.

Gdula Paweł, Drukarstwo lubelskie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F. Historia, 8 (1953) s. 39-112.

Górecki Piotr, Opolskie roczniki diecezjalne 1947-2010, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 34 (2014) s. 207-230.

Hałaburda Marek, Katalog rubrycel diecezji pińskiej 1926-1939 znajdujących się w księgozbiorze Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie, „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 35 (2017) s. 241-260.

Hałaburda Marek, Schematyzmy diecezji pińskiej (1926-1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 112 (2019) s. 151-166. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.2019.112.08

Kardyś Piotr, Rubrycele i schematyzmy diecezji żmudzkiej z lat 1853-1914 zachowane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, „Nasza Przeszłość” 126 (2016) s. 291-319.

Konarska-Zimnicka Sylwia, Ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach: rubrycele i schematyzmy diecezji tyraspolskiej 1858-1913, „Archeion” 118 (2017) s. 341-364.

Kopiec Jan, Schematyzmy diecezji opolskiej z lat 1947-1974, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 61 (1992) s. 167-216.

Kowalski Waldemar, Schematyzm diecezji krakowskiej z tzw. kopiarza wiślickiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 81 (2004) s. 101-138. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.9511

Krahel Tadeusz, Schematyzmy diecezji wileńskiej jako źródło historyczne, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 38 (1979) s. 109-149; 39 (1979) s. 191-235. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.7130

Kramarz Henryka, „Schematyzmy galicyjskie” (1776-1914) jako c.k. rocznik sprawozdawczy dotyczący obsady kadrowej władz, urzędów, towarzystw i instytucji, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 10 (2007) z. 1, s. 5-29.

Kramarz Henryka, Schematyzmy galicyjskie jako źródło historyczne, „Studia Historyczne” 25 (1982) z. 1, s. 27-48.

Krucki Łukasz, Rubrycele i schematyzmy archidiecezji gnieźnieńskiej. Katalog druków przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, Gniezno 2016.

Krucki Łukasz, Rubrycele i schematyzmy archidiecezji gnieźnieńskiej (1532-2019), „Roczniki Teologiczne” 67 (2020) z. 4, s. 5-39. DOI: https://doi.org/10.18290/rt20674-1

Kumor Bolesław, Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 20 (1970) s. 253-374. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6632

Kumor Bolesław, Schematyzmy diecezji tarnowskiej z XIX wieku jako źródło demograficzne, „Przeszłość Demograficzna Polski” 1 (1967) s. 67-87.

Kumor Bolesław, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918), Kraków 1980.

Kwaśniewski Andrzej, Rubrycele i elenchusy diecezji krakowskiej z lat 1801-1848, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” (2014) s. 205-245.

Kwaśniewski Andrzej, Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808-1818), „Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej” 4 (2013) s. 57-77.

Marczewski Jarosław Roman, Rubrycele i schematyzmy łacińskiej diecezji chełmskiej, „Roczniki Teologiczne” 66 (2019) z. 4, s. 21-39. DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2019.66.4-2

Marczewski Jarosław Roman, Rubrycele i schematyzmy diecezji chełmsko-lubelskiej, „Roczniki Teologiczne” 65 (2018) z. 4, s. 51-71. DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2018.65.4-5

Moskal Tomasz, Rubrycele i schematyzmy diecezji sandomierskiej (1818-1992), „Roczniki Teologiczne” 65 (2018) z. 4, s. 39-50. DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2018.65.4-4

Różański Mieczysław, Schematyzmy diecezji łódzkiej w okresie II Rzeczpospolitej (1922-1939) jako źródło do poznania jej struktury organizacyjnej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 110 (2018) s. 311-326. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.2018.110.15

Strycharczuk Agnieszka, Marczewski Jarosław Roman, Apoteoza godła heraldycznego biskupa Wojciecha Skarszewskiego w łacińskich wierszach herbowych w rubrycelach chełmsko-lubelskich i lubelskich, „Roczniki Humanistyczne” 63 (2015) z. 3, s. 149-176. DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2015.63.3-9

Strycharczuk Agnieszka, Marczewski Jarosław Roman, Apoteoza godła heraldycznego biskupa Józefa Marcelego Dzięcielskiego (1768-1839) w łacińskich wierszach herbowych w rubrycelach lubelskich, „Roczniki Humanistyczne” 68 (2020) z. 3, s. 111-132. DOI: https://doi.org/10.18290/rh20683-7

Szczepaniak Jan, Rubrycele diecezji krakowskiej z lat 1735-1811 przechowywane w księgozbiorze podręcznym Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 114 (2020) s. 353-370. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.11782

Szczepaniak Jan, Zawartość i katalog rubrycel diecezji krakowskiej z lat 1735-1811 znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 115 (2021) s. 471-502. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.12347

Walkowska Danuta, Drukarnia Kossakowskich (1846-1939), w: Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku, red. B. Szyndler, Lublin 1988, s. 127-153.

Zamoyski Grzegorz, Schematyzmy diecezji przemyskiej ob. łac. jako źródło statystyczno-kartograficzne, „Rocznik Przemyski” 41 (2005) z. 4, s. 127-142.

Netografia

Biblioteka Uniwersytecka KUL, Consignatio Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini [...] Confecta, https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14618 (dostęp: 15.03.2020).

Biblioteka Uniwersytecka KUL, Ordo Officii Divini ad Usum Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini..., https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14476 (dostęp: 15.03.2020).


Opublikowane
2022-06-29


Marczewski ks., J. R. (2022). Rubrycele i schematyzmy diecezji lubelskiej w dobie zaborów. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 219–241. https://doi.org/10.31743/abmk.12352

Jarosław Roman Marczewski ks.  jmarcz@kul.pl
Instytut Historii Kościoła i Patrologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-7021-6806