ABMK

Jakub Sawicki (1899-1979) jako bibliograf

Artur Znajomski

Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie , Polska

Abstrakt

Problematyka artykułu koncentruje się na charakterystyce działalności bibliograficznej znamienitego kanonisty i jednocześnie wytrawnego bibliografa Jakuba Sawickiego. Stworzył on pionierską bibliografię synodów partykularnych, zainicjował i przez wiele lat prowadził podstawową bieżącą bibliografię historyczno-prawną oraz opracował szereg bibliografii osobowych. W tekście, po prezentacji sylwetki bibliografa, przedstawiono okoliczności powstania poszczególnych spisów, przybliżono zasady doboru i selekcji materiału oraz omówiono metodę ich opracowania.

Słowa kluczowe:

Jakub Sawicki, Bibliographia synodorum particularium, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej, bibliografie osobowe, historia, metoda opracowania

Źródła drukowane

Bibliografie historyczno-prawne

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za lata 1944-1953, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 6 (1954) z. 2, s. 445-519.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1954, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 7 (1955) z. 2, s. 401-423.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1955, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 8 (1956) z. 2, s. 395-444.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1956, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 10 (1958) z. 1, s. 271-309.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1957, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 10 (1958) z. 2, s. 519-563.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1958, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 11 (1959) z. 2, s. 343-409.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1959, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 13 (1961) z. 1, s. 247-296.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1960, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 14 (1962) z. 1, s. 243-292.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1961, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 15 (1963) z. 1, s. 347-403.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1962, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 15 (1963) z. 2, s. 199-252.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1963, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 17 (1965) z. 1, s. 299-341.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1964, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 18 (1966) z. 1, s. 325-368.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1965 „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 19 (1967) z. 1, s. 233-298.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1966, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 20 (1968) z. 1, s. 262-332.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1967, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 21 (1969) z. 1, s. 231-308.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1968, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 22 (1970) z. 1, s. 285-357.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1969, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 23 (1971) z. 1, s. 275-334.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1970, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 24 (1972) z. 1, s. 305-374.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1971, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 25 (1973) z. 1, s. 263-338.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1972, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 26 (1974) z. 1, s. 289-356.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1973, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 27 (1975) z. 1, s. 215-288.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1974, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 28 (1976) z. 1, s. 227-301.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1975, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 29 (1977) z. 1, s. 170- 259.

Sawicki Jakub, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1976, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 30 (1978) z. 1, s. 265-344.

Sawicki Jakub, Izdebski Hubert, Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1977, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 31 (1979) z. 1, s. 253-344.

Bibliografie osobowe

[Sawicki Jakub], Bibliografia prac Tadeusza Wojciechowskiego, w: T. Wojciechowski, Szkice historyczne jedenastego wieku, przygotował do druku i wstępem poprzedził A. Gieysztor, Warszawa 1951, s. 21-25.

Sawicki Jakub, Uzupełnienie bibliografii prac Władysława Abrahama, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 3 (1951), s. 333-337.

Sawicki Jakub, Bibliografia prac śp. profesora Józefa Rafacza, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 4 (1952) s. 493-501.

Sawicki Jakub, Bibliografia prac Stanisława Borowskiego (1924-1946), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 5 (1953) s. 259-264.

Sawicki Jakub, Bibliografia prac Władysława Abrahama (1860-1941), „Polonia Sacra”, 8 (1956) z. 1/2, s. 173-212.

Sawicki Jakub, Bibliografia prac Józefa Siemieńskiego 1905-1950, w: Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1958, s. 155-178.

Sawicki Jakub, Bibliografia prac Władysława Abrahama (1860-1941), w: W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Poznań 1962, s. 331-359.

Sawicki Jakub, Bibliografia prac naukowych prof. Heinrich Felix Schmida (1922-1964), „Prawo Kanoniczne”, 9 (1966) nr 3/4, s. 450-471.

Sawicki Jakub, Bibliografia prac prof. dra Tadeusza Silnickiego (1913-1969), „Prawo Kanoniczne”, 13 (1970) nr 3/4, s. 276-285.

[Sawicki Jakub], Bibliografia prac Tadeusza Wojciechowskiego, w: T. Wojciechowski, Szkice historyczne jedenastego wieku, przygotował do druku i wstępem poprzedził A. Gieysztor, Warszawa 1970, s. 26-31.

Sawicki Jakub, Bibliografia prac prof. dra Bolesława Ulanowskiego (1882-1926), „Prawo Kanoniczne”, 14 (1971) nr 1/2, s. 309-324.

Sawicki Jakub, Bibliografia prac ks. Jana Fijałka (1887-1951), „Prawo Kanoniczne”, 15 (1972) nr 3/4, s. 269-292.

Bibliografie synodów

Sawicki Jakub, Bibliographia synodorum particularium, E Civitate Vaticana 1967.

Sawicki Jakub, Supplementum ad Bibliographiam synodorum particularium, „Traditio. Studies in Acient and Medieval History Thought, and Religion”, 24 (1968) s. 508-511. DOI: https://doi.org/10.1017/S0362152900004888

Sawicki Jakub, Supplementum secundum ad Bibliographiam synodorum particularium, „Traditio. Studies in Acient and Medieval History Thought, and Religion”, 26 (1970) s. 470-478. DOI: https://doi.org/10.1017/S0362152900005225

Sawicki Jakub, Supplementum tertium ad Bibliographiam synodorum particularium, „Bulletin of Medieval Canon Law. New Series”, 2 (1972) s. 91-100.

Sawicki Jakub, Supplementum Quartum ad Bibliographiam synodorum particularium, „Bulletin of Medieval Canon Law. New Series”, 4 (1974) s. 87-92.

Sawicki Jakub, Supplementum quintum ad Bibliographiam synodorum particularium, „Bulletin of Medieval Canon Law. New Series”, 6 (1976) s. 95-100.

Opracowania

Bałtruszajtys Grażyna, Jakub Sawicki 1899-1979, w: Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808-2008, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008, s. 184-187.

Bałtruszajtys Grażyna, Z dziejów katedr historii prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego: przyczynek badań trudnych lat 1945-1950, „Zeszyty Prasoznawcze”, 15 (2015) nr 3, s. 219-246. DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.3.11

Bar Joachim Roman, (rec.) Sawicki Jakub, Bibliographia synodorum particularium, E Civitate Vaticana 1967, „Prawo Kanoniczne”, 11 (1968) nr 3/4, s. 315-317.

Bardach Juliusz, Jakub Sawicki 1899-1979, „Państwo i Prawo”, 34 (1979) z. 5, s. 118-120.

Bardach Juliusz, Ze wspomnień o Karolu Koranyim, w: Karol Koranyi (1897-1964). Studia w stulecie urodzin, red. M. Szprenglewska, Toruń 1998, s. 73-77.

Bartel Wojciech M., (rec.) Sawicki Jakub, Bibliographia synodorum particularium, E Civitate Vaticana 1967, „Nasza Przeszłość”, 33 (1970), s. 253-256.

Borowski Andrzej, Stanisław Estreicher jako bibliograf, w: Stanisław Estreicher 1969-1939. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 czerwca 2010 r., red. W. Lohman, Kraków 2015, s. 25-34.

Hemperek Piotr, Jakub Sawicki (1899-1979), „Summarium”, 8 (1979) s. 292-297.

Izdebski Hubert, Prace bibliograficzne Jakuba Sawickiego a aktualne problemy bibliografii historycznoprawnej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 33 (1981) z. 1, s. 265-274.

I[zdebski] H[ubert], Sawicki Jakub, w: Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, Warszawa 1994, s. 464.

Koranyi Karol, Bibliografia historyczno-prawna za lata 1926-1936, t. 1-2, Lwów 1938-1939.

Koranyi Karol, Koranyiowa Jadwiga, Bibliografia historyczno-prawna za lata 1937-1947, t. 1-2, Toruń 1953-1959.

Koredczuk Bożena, Polska bibliografia historycznoprawna. Początki, rozwój i stan obecny, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo”, 288 (2004) s. 407-422.

Korpała Józef, Karol Estreicher [st.] twórca Bibliografii polskiej, Wrocław 1980.

Kutrzeba Stanisław, Bibliografia prac ś.p. Bolesława Ulanowskiego, w: Bolesław Ulanowski, Kraków 1920, s. 25-34.

Pasternak Ferdynand, Szkic biograficzny i bibliografia prac naukowych prof. Jakuba Sawickiego, „Prawo Kanoniczne”, 21 (1978) nr 1/2, s. 195-221. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1978.21.1-2.12

Patkaniowski Michał, Stanisław Estreicher (1869-1939), „Kwartalnik Historyczny”, 53 (1946) z. 3/4, s. 485-497.

Russocki Stanisław, Jakób Teodor Sawicki (25 VII 1899 – 3 II 1979), „Kwartalnik Historyczny”, 86 (1979) nr 3, s. 876-879. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.86.4.876

Sawicki Jakub, Bibliographia synodorum particularium. (Sprawozdanie), „Prawo Kanoniczne”, 9 (1966) nr 3/4, s. 401-407.

Sawicki Jakub Teodor Walery, w: Biogramy uczonych polskich, cz. 1, Nauki społeczne, z. 3, P-Z, oprac. A. Śródka, P. Szczawiński, Wrocław 1984, s. 218-221.

Sczaniecki Michał, Czterdziestolecie pracy naukowej profesora dra Jakuba Sawickiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 20 (1968) z. 2, s. 199-201.

Senkowski Jerzy, Sawicki Jakub (Jakób) Teodor Walery, w: Polski słownik biograficzny, t. 35, red. H. Markiewicz, Warszawa-Kraków 1994, s. 313-316.

Sędek Marek, Profesor Jakub Sawicki 1899-1979, „Rocznik Mazowiecki”, 8 (1984) s. 261-269.

Sędek Marek, Wójcik Chrystian, Jakub Sawicki 1899-1979, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 23 (1981) z. 1, s. 249-256.

Szymański Józef, (rec.) Sawicki Jakub, Bibliographia synodorum particularium, E Civitate Vaticana 1967, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 20 (1968) z. 2, s. 163-165.

Śródka Andrzej, Sawicki Jakub Teodor Walery, w: A. Śródka, Uczeni polscy XIX-XX stulecia, t. 4, S-Ż, Warszawa 1998, s. 33-35.

Witkowski Zbigniew, Karol Koranyi (1897-1964), historyk państwa i prawa, profesor i rektor UMK, w: Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985), red. M. Biskup, A. Giziński, Warszawa 1989, s. 147-156.

Zabłocka Maria, O pracach bibliograficznych Karola Koranyiego, w: Karol Koranyi (1897-1964). Studia w stulecie urodzin, red. M. Szprenglewska, Toruń 1998, s. 65-72.

Znajomski Artur, Bibliografie osobowe historyków polskich, Lublin 2004.

Znajomski Artur, Sawicki Jakub Teodor Walery, w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 245-246.


Opublikowane
2022-06-29


Znajomski, A. (2022). Jakub Sawicki (1899-1979) jako bibliograf . Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 481–506. https://doi.org/10.31743/abmk.12993

Artur Znajomski  aznajomski@o2.pl
Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie https://orcid.org/0000-0002-9895-5184