ABMK

Zabytkowe tekstylia w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach w świetle badań reinwentaryzacyjnych

Dorota Pikula-Kuziak

Muzeum Diecezjalne w Siedlcach , Polska

Abstrakt

Prace reinwentaryzacyjne w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, podjęte w 2020 roku, dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”, objęły zabytkowe tekstylia szyte z tkanin XV-XX-wiecznych gromadzone w magazynie od wielu lat. Ujawniły ponad 140 obiektów (ornatów, kap, mitr, dalmatyk, stuł, manipularzy, palek kielichowych, burs), z których tylko znikoma część była już wcześniej skatalogowana. Pozostałe są w dużej mierze nieznanej proweniencji, zniszczone, często po wielokroć reperowane i przeszywane. Tylko nieliczne z nich odnajdujemy w katalogach zabytków sztuki w Polsce czy w kartach inwentaryzacyjnych gromadzonych w biurze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W ramach prac reinwentaryzacyjnych objęto staranną dokumentacją merytoryczną i fotograficzną wszystkie zgromadzone w zbiorach Muzeum Diecezjalnego zabytkowe paramenty, a także umieszczono ponad 150 z nich na wystawie online Splendor Podlasia (https://splendorpodlasia.pl), by pozwolić poznać ów interesujący zasób szerokiemu gronu odbiorców. Treść artykułu dotyczy także podjęcia badań nad historią dwu najstarszych, późnogotyckich tkanin, z których uszyto ornaty, oraz powtórnego połączenia w całość, przez lata rozproszonego, uroczystego kompletu (sacra paramenta i sacra indumenta) bp. Franciszka Kobielskiego (1679-1755).

Słowa kluczowe:

Splendor Podlasia, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, inwentaryzacja, zabytkowe tekstylia kościelne, bp Franciszek Kobielski, ornat, mitra, palka

Źródła

Archiwum Diecezji Siedleckiej (ADS)

sygn. D 146, IV, karty: 228-229, Akta parafii Sadowne, Visitatio Generalis Eclesiae Parochialis Sadoviensis […] die 4 septembris 1835, wizytację przeprowadził ks. Teodor Majewski, prałat, scholastyk kapituły katedralnej podlaskiej, prepozyt stężycki, wizytator generalny.

Inwentarz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

Opracowania

Dmowski Rafał, Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.

Forstner Dorothea OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, Warszawa 2001.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, Województwo warszawskie, z. 26, Powiat węgrowski, red. I. Galicka, D. Kaczmarzyk, Warszawa 1964.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XVIII, Województwo lubelskie, z. 2. Powiat Biała Podlaska, red. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Warszawa 2006.

Kolendo-Korczakowa Katarzyna, Działalność ekonomiczna Anny z Sanguszków Radziwiłłowej – manufaktury hafciarskie w świetle nowych znalezisk, w: Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005, s. 193-202.

Mańkowski Tomasz, Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII wieku, Wrocław 1954.

Michałowska Marta, Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006.

Mirończuk Robert, Janów Biskupi. Miasto rezydencjalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867), Kraków 2018.

Nowowiejski Antoni Julian, Wykład liturgii kościoła katolickiego, t. 2, Płock 1905.

Ozga Magdalena, Zespół haftowanych tkanin liturgicznych fundacji Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, „Studia Waweliana” 14 (2009) s. 89-102.

Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku, red. P. Migasiewicz, H. Osiecka-Samsonowicz, J. Sito, Warszawa 2016.

Smulikowska Ewa, Prospekty organowe w dawwnej Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.

Szczepaniak Paweł, Geneza i ewolucja szat liturgicznych: ornat, dalmatyka, kapa. Zabytkowe szaty liturgiczne bazyliki mniejszej w Sieradzu, „Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK”, 47 (2019) nr 3, s. 91-110. DOI: https://doi.org/10.12775/TiCz.2019.044

Turowicz Anna, Nagrobek Biskupa Kobielskiego w Janowie Podlaskim; nieznane dzieło Franciszka Placidiego, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 14 (2000) nr 4, s. 5-14.

Trzaskalik-Wyrwa Małgorzata, Organy Diecezji Siedleckiej, katalog, Siedlce 2016.

Netografia

Franciszek Antoni Kobielski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Antoni_Kobielski (dostęp: 1.12.2020).

Jan Mazur, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Mazur_(biskup) (dostęp 1.12.2022)

Splendor Podlasia, https://splendorpodlasia.pl (dostęp: 7.03.2022).


Opublikowane
2022-06-29


Pikula-Kuziak, D. (2022). Zabytkowe tekstylia w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach w świetle badań reinwentaryzacyjnych. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 275–289. https://doi.org/10.31743/abmk.13165

Dorota Pikula-Kuziak  dorotka.pikula10@gmail.com
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach https://orcid.org/0000-0002-7785-0439